Foto: Emma Berkman

Säkerhetskontroll av gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen utför löpande kontroll av säker montering och justering av gravstenar. I slutet av april 2022 genomfördes en kontroll av samtliga gravstenar i Kungsbacka Hanhals församling. Berörda gravrättsinnehavare har fått ett brev om det som behöver åtgärdas. Graven har också skyltats med en gul skylt.

Kyrkogårdsförvaltningen har ansvaret för arbetsmiljön och säkerheten för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att gravstenen är säkert monterad och att den inte utgör något hot mot varken arbetsmiljön eller säkerheten på kyrkogården.

Kyrkogården är en plats för allmänheten och en arbetsplats för personalen på kyrkogårdsförvaltningen. Det är både en arbetsmiljöfråga och en säkerhetsfråga att gravstenarna är säkert monterade.

Enligt begravningslagen är gravrättsinnehavaren ansvarig för gravstenen och eventuell gravram. Det är också gravrättsinnehavaren som är ansvarig för att de är rätt och säkert monterade. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att gravstenarna besiktigas regelbundet. Besiktningen ska ske vart femte år, såvida gravvården inte uppenbarligen uppvisar säkerhetsbrist i däremellan.

All gravstenskontroll utförs enligt de riktlinjer för provning och montering av gravstenar som är framtagen av Centrala GravvårdsKommittén (CGK).

Kontrollen som görs innebär i korthet att man gör ett belastningskontroll på gravstenarna. En godkänd gravsten mellan 0,3 m och 1,5 m ska klara av 35 kg tryck från både framsida och baksida samt vara erforderligt dubbad och inte överstiga tillåten lutningsgrad.

Kontrollen bekostas av begravningsavgiften och utförs genom kyrkogårdsförvalt-ningens försorg. Däremot är det gravrättsinnehavaren som äger gravstenen och därmed står för kostnaden för monteringen och säkerhetsställandet.

De gravstenar som vid en gravstenskontroll bedömts som mycket osäkra kommer att säkras upp. Information om vad som behöver åtgärdas med gravstenen kommer att skickas ut till de gravrättsinnehavare vars stenar underkänts i kontrollen.

Vi föreslår att ni vänder er till ett stenhuggeriföretag alternativt kan kyrkogårdsförvaltningen hjälpa er med en sådan beställning. Priserna varierar beroende på storlek på gravsten. Om gravrättsinnehavaren själv vill utföra arbetet går det bra. Arbetet måste följa CGK:s föreskrifter (se länkarna nedan).

Här hittar du information om säkerheten med mera:

Huvudmannens och gravvårdsfirmans ansvar vid montering
Montering och provning av gravvårdar
Instruktion för provning av gravvårdssäkerhet
Sju frågor och svar om stensäkerhet