Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Kyrkoråd, kyrkofullmäktige och kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av församlingens kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val.

Kyrkorådet

I kyrkorådet ingår därtill kyrkoherden som självskriven ledamot, med rösträtt, som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Svenska kyrkans församlingar eller pastorat.

Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val. Röstberättigad är den som är döpt eller ”medlem i väntan på dop” samt senast på valdagen har fyllt 16 år. 

Kyrkogårdsutskottet

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsväsendet. Det är ett uppdrag som kyrkan har fått av riksdagen. Oavsett vilken tro en person som går bort har, ska kyrkan bistå med hjälp kring begravningen. I uppdraget ingår att tillhandahålla gravplatser även för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Kyrkorådets kyrkogårdsutskott ansvarar för begravningsväsendet i Kungsbacka-Hanhals församling. Kyrkogårdsutskottet ansvarar också för att anlägga, vårda och underhålla kyrkogårdar och begravningsplatser.