Hanhals kyrka

Hanhals kyrka

Välkommen till Hanhals kyrka, som är en pärla i Göteborgs stift. Kyrkan ligger fem kilometer söder om Kungsbacka stad och har en spännande historia. En av Hallands vackraste kyrkor. De äldsta delarna härrör från 1200-talet.

Kyrkobyggnaden

Hanhals kyrka ligger på ett berg och är från tidig medeltid, troligen 1200-talet. Vid slutet av medeltiden tillbyggdes vapenhus på norra och södra sidan och 1764 förlängdes byggnaden och försågs med halvrund koravslutning.

Den övergavs i samband med att en ny kyrka i nygotisk stil, ritad av Adrian C. Peterson, uppfördes 1892-1894 nere på slätten, någon kilometer nordost om den gamla. Man rev dock inte den gamla kyrkan, utan den fick stå kvar som ruin. Samtliga inventarier och taket togs tillvara, men materialet skingrades. Ruinen konserverades på 1920-talet för att inte helt förfalla.

Den nya kyrkan hade stora fuktproblem. En renovering 1927 hjälpte inte utan problemen återkom och man planerade en ny omfattande ombyggnad då kyrkan 1936 totalförstördes vid en brand. Man beslöt då att återuppbygga och restaurera den gamla kyrkan. Arbetet leddes av landsantikvarien Erik Salvénoch stadsarkitekten i Halmstad Fredrik Wetterqvist. Kyrkan återinvigdes 1940 och är nu vitrappad.

Takmålningar

I kyrkans valvtak finns takmålningar från 1770 utförda av Jonas Dürchs. Dessa rekonstruerades vid återuppbyggnaden 1936 och man fick tillbaka de brädor som lagrats vid Göteborgs museumoch ytterligare 150 brädor återlämnades av församlingsbor som använt dem i olika projekt. Fortfarande saknades brädor och målningen fick rekonstrueras av Erik Sköld. Brädorna i kortaket saknades och målningen där av Guds allseende öga tillkom 1940. I långhusets tak finns sex figurscener längs långsidorna mot en himmel med moln.

Klockstapeln

Klockstapeln av trä uppfördes 1940 och står på en höjd nordväst om kyrkan.

Inventarier

  • Dopfunten från 1200-talet.
  • Predikstol snidad i ek, från 1600-talet. Kompletterad, lagad och restaurerad 1939.
  • Baldakin, nytillverkad i samma stil och färg som predikstolen.
  • Altarskåpet är en medeltida triptyk, bestående av corpus och två flygeldörrar. Skåpet placerad på en predella. I corpus en framställning av Marie kröning. Det är daterat till slutet av 1400-talet.
  • Dopfunt i täljsten signerad Thorkillus från omkring 1225 förvaras på Historiska museet i Stockholm. En kopia av dopfunten från omkring 1940 finns i kyrkan. Nuvarande bemålning är i huvudsak från 1769.
  • I kyrkan finns två votivskepp.
  • Orgeln är tillverkad 1975 av Tostareds Kyrkorgelfabrik men innehåller även pipmaterial från 1941 års orgel. Instrumentet har sjutton stämmor fördelade på två manualer och pedal.

Kyrkogårdar

Kyrkogården som ligger omkring Hanhals kyrka kallas övre kyrkogården. En av dem som vilar där är tonsättaren Gösta Nystroem. Det finns också en nedre kyrkogård som ligger bredvid ruinen efter den nya kyrkan.

Fakta

Adress: Hanhals kyrka, Natanaels väg 15, 439 73 Fjärås
Max antal gäster: 150 (130 i salen och 20 på läktaren)