Samtal - prata med någon

Ibland kan vi behöva prata med någon. Välkommen att höra av dig till till oss diakoner.

En viktig del av församlingens diakoni är att erbjuda samtal.

Vårt behov av samtal är speciellt stort i vissa av livets skeden. När livet på olika sätt blir ansträngt kan det vara bra att samtala med någon. Vi tror att det goda samtalet kan innebära förändring i en människas livssituation.

Samtalen kan handla om relationer, någon kris du går igenom, sorg, stress, känsla av ensamhet, tankar om tro och tvivel.

Första gången vi träffas stämmer vi av hur vi ska gå vidare. Ibland kan det räcka med något eller några samtal, ibland kan det vara bra att träffas under en längre period.

Alla är välkomna att höra av sig, oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Samtalen är kostnadsfria.

tystnadsplikt

Vi diakoner har tystnadsplikt.
E
n diakon kan bryta tystnadsplikten när:

  • Du som har samtalat med diakonen vill att uppgifter ska föras vidare.
  • Det under samtalet har kommit fram information eller uppgifter som det enligt lag är anmälningsplikt på.
  • Diakonen kan bli kallad att vittna i en rättegång.
  • Vid misstanke om att barn far illa, har vi skyldighet att göra orosanmälan till Socialtjänsten.