Foto: Johannes Frandsen

Församlingsinstruktion "för livets skull"

Församlingsinstruktionen är ett strategiskt dokument som visar hur församlingen avser att fullgöra sin grundläggande uppgift: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Församlingsinstruktionen ska vara

  • Ett levande identitetsdokument.
  • En utgångspunkt för församlingens arbete med budget och verksamhetsplan.
  • Ett underlag för regelbunden avstämning kring församlingens inriktning och mål​.

Inledning

Svenska kyrkan Kungsängen-Västra Ryd är en församling mitt i nutiden med rötter i historien. Här möts traditionell kyrklighet och den sekulariserade människan av idag på en plats med stor inflyttning och demografisk bredd.

Vår vision är en öppen församling med barn och unga i centrum, där allt som sker grundas i ett barn- och ungdomsperspektiv. Vi vill att församlingen ska vara en plats där människor av alla slag möts för att dela tro, hopp och gemenskap.

Jesus lyfte fram barnen som förebild för människors tro. Som barn har vi ofta nära till samtal och frågor om liv och död, tro och hopp. Därför väljer vi att utgå från ett barn- och ungdomsperspektiv, där växande och lärande får ligga som grund för en församling med verksamhet för alla åldrar. 

Processen som lett fram till församlingsarbetet har skett i flera steg. Förtroendevalda, medarbetare, samt församlingsbor, har var för sig och tillsammans samtalat kring omvärlden och framtiden. En processarbetsgrupp bestående av kyrkoherde, kyrkorådets ordförande, enhetschef, kommunikatör och chefsassistent har samordnat arbetet. Resultat från gruppdiskussioner har sammanställts av processarbetsgruppen. 

Vårt förhållningssätt

Personal och Kyrkoråd har tillsammans tagit fram tre ord för att beskriva vårt förhållningssätt inåt till varandra och utåt till dem vi är till för. Vi har också formulerat vad vi lägger in i dessa värdeord. 

Öppenhet Vi står för en öppenhet med låga trösklar och vi tar alla ansvar för ett tillåtande klimat.

Gemenskap Vi står för en gemenskap som är inkluderande och vi tar alla ansvar för att skapa en trygg miljö. 

Evangelium Vi står för ett evangelium som genomsyras av Guds kärlek. Vi är alla skapade till Guds avbild och våra olikheter är en tillgång. Vi tar alla ansvar för att Guds gränslösa kärlek bryter igenom så att ingen känner sig ensam och utanför.

Omvärld

Upplands-Bro ligger i hjärtat av Mälardalen i en av regionens mest natursköna kommuner. I kommunen bor drygt 29 000 invånare. Här finns 13 mil stränder och en skärgård med närmare 50 öar. Kommunen är uppdelad i två tätorter, Kungsängen och Bro, som också omfattar var sin församling, Kungsängen-Västra Ryds församling samt Bro församling.

Stockholmsregionens utvecklingsplan pekar ut Kungsängen och hela Upplands-Bro kommun som blivande regional stadsbygd och en del i utbyggnaden av Stockholmsregionen. Enligt utvecklingsplanen ska Kungsängen förtätas och bli mer stadsmässigt. Utvecklingsplanerna för bostadsområden sträcker sig från redan påbörjade projekt och upp till tjugo år framåt.

Befolkningen ökar tydligt i antal, såväl bland unga som bland äldre. Kommunen bygger nya förskolor, skolor och äldreboenden.

Upplands-Bro kommun har under flera år strävat efter att vara en företagarvänlig kommun, vilket man i stor utsträckning uppnått. Flertalet företag har etablerat sig i Brunna industriområde. Pendlingen till och från kommunen är omfattande.

I Kungsängen, Brunna ligger Livgardet, där en av församlingens präster, som regementspastor svarar för institutionssjälavården.

Nutid och framtid

Vi verkar i en kommun med goda framtidsutsikter avseende befolkningsutveckling och tillväxt. Samtidigt ser vi stora behov av stöd till utsatta grupper, nyanlända, personer med psykisk ohälsa, ensamhet, social utsatthet och oro. Suicid bland barn och unga ökar med en procent varje år. Här vill vi vara en aktör som bidrar med stöd i form av exempelvis samtal och aktiviteter.

Med utgångspunkt i omvärldsanalysen ser vi stora möjligheter för vår församling att utvecklas som en fristående aktör med egna verksamheter, men också i samverkan med kommun, föreningsliv och grannförsamlingar. Vi tänker främst att samarbetet med Bro församling kan utvecklas mycket mer och att det är en förutsättning för en hållbar församling. 

Vi ser de diakonala behoven i alla åldrar, inte minst bland barn och unga. Det är angeläget att utveckla samarbetet med föreningsliv, vårdcentraler och kommun, såsom utökat samtalsstöd på äldreboenden, samtal, själavård och retreater för utsatta grupper och i barn- och ungdomsverksamheten. Vi behöver även öppna upp Klockargården och erbjuda låga trösklar in till mötesplatser över generationsgränser, där det finns möjlighet till fika, samtal och aktiviteter.

Församlingen har cirka en och en halv procents utträden per år. Utträdena blir särskilt synliga i generationsväxlingen mellan döpta och avlidna medlemmar, samt i kvoten inträden och utträden. Detta vägs delvis upp av ett positivt inflyttningsnetto bland våra medlemmar.

De pastorala strategierna behöver stärkas för att möta utträden, öka antalet dop och öppna mer för vägen in och tillbaka till medlemskap i Svenska kyrkan och därmed församlingen. Tillsammans behöver vi forma och fira en gudstjänst som bygger gemenskap och delaktighet.

Den avgjort viktigaste slutsatsen av omvärldsanalysen är att kommunen i allt högre grad kommer att vara del i en storstadsregion med människor som står långt från kyrkan. Vår teologi och församlingssyn, vårt språk och våra verksamheter måste nå och vara angelägna för människor idag.


Fokusområden

*Barn och unga – medelåldern i Upplands-Bro blir allt lägre.

*Följa utvecklingen i att vara en del av en storstadsregion.

*Ideella och volontärer – en central grupp för öppenhet och delaktighet i församlingen.

Pastoralt program

Utifrån temat för vår Församlingsinstruktion, ”För livets skull” (psalm 788) vill vi tillsammans gestalta evangelium, det goda budskapet i ord och handling, för alla som bor och vistas i församlingen. ”Evangeliet leder människan till gemenskap med Gud, som är hennes ursprung och mål.” (Ur Inledning till Första avdelningen, Kyrkoordningen.)

Ett ”vi” för livets skull

Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission formas i dialog mellan dem som möts i församlingen. Vi lär av varandra och utvecklas tillsammans. De med särskilda uppgifter och ansvar - förtroendevalda, ideella och medarbetare är en resurs i mötet med alla som söker sig till församlingen. 

Ordet ”vi” bygger på den kristna bekännelsen att Gud har skapat världen (Första artikeln, Apostoliska trosbekännelsen) och att alla som möts i det som är Svenska Kyrkan Kungsängen-Västra Ryd ingår i detta ”vi”. Detta uttrycks även i orden ”alla som vistas i församlingen” (2 kap 1 § 2 stycket KO). 

Församlingen är ett tecken på allas gemensamma ursprung hos Gud och på Guds närvaro mitt ibland oss. Det uttrycks i en tackbön efter nattvarden: ”… ett enda bröd och en enda mänsklighet.” (allmän 2, Kyrkohandboken), men även i bibeln, där Paulus säger till innevånarna i Aten ”Vi har vårt ursprung i Gud.” (Apg.17:28). 

Genom gudstjänst, undervisning och diakoni blir vårt uppdrag, vår mission, men också vår utmaning, att forma en teologi och ett språk som skapar dialog med dem, som idag bor och vistas i Upplands-Bro kommun och i församlingen. Då kan evangeliet, det goda budskapet bli trovärdigt, öppet och framåtsyftande. 

I verksamheter som inbjuder till möten människa med människa, ansikte mot ansikte, vet vi att tron på Kristus kommer att slå rot, växa och bära frukt hos oss som söker sig till och finner varandra i församlingen. Så kan vi vara en gemenskap där livet står i centrum.

För livets skull - en fråga om atmosfär

Det ska vara enkelt att fira gudstjänst i vår församling. Värme, gemenskap och delaktighet gör att man gärna återvänder, oavsett vem man är. Van eller ovan, ung eller äldre. Orden, handlingarna och musiken skapar en atmosfär av värdighet, glädje och öppenhet. Mångfalden i olika uttryck är inkluderande och bidrar till känslan av ett ”vi”. 

Undervisning är en bärande del i allt vi gör. Vi lär av varandra och delar våra tankar och erfarenheter med varandra. Både det enkla, lättillgängliga, och det som utmanar och fördjupar får plats i våra verksamheter. Att det finns kompetens och sakkunskap innebär inte uppdelning i producenter och konsumenter. I församlingen är vi subjekt, som deltar på våra egna villkor, även barn och unga. Undervisningens atmosfär är den av intresse och nyfikenhet inför nya lärdomar och insikter. 

En diakonal atmosfär är också en själavårdande miljö. Det är grunden för ett trovärdigt och stabilt församlingsbyggande, inte minst för barn och unga. Om olika gemenskaper i församlingen är diakoni, då kan församlingen också fungera diakonalt som helhet. 

Vi är alla delar av Kristi kropp och alla delar är viktiga. Alla är vi både mottagare av kärlek och bärare av kärlekens uppdrag. Hos var och en av oss framträder Anden med de särskilda gåvor som vi har fått genom vår födelse, vår utveckling och våra utbildningar. Våra styrkor och svagheter kompletterar varandra och fastän vi är många så är vi en enda kropp. 

Skapelsen är som en väv, varje möte är en tråd där vi väver tillitsfulla relationer. Det är våra olikheter som skapar det vackra mönstret. Vi måste trofast fortsätta väva tillsammans med Gud och skapa en atmosfär som präglas av hänsyn till andra människors behov.

Atmosfär är en rymd att andas i. Mission är allt det vi tillsammans gör i församlingen och som leder till att människor får livsluft som föder tro, hopp och gemenskap. Vi ser Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas (Kyrkoordningen, andra avdelningen, första stycket.)

Obligatoriska uppgifter

Våra kyrkor

I Kungsängen kyrka äger de flesta verksamheterna rum, med Mässa enligt ordningen för huvudgudstjänst varje sön – och helgdag, samt merparten av kyrkliga handlingar och övriga gudstjänster. Första söndagen i advent 2019, invigdes här församlingens nya kyrkorgel.

Västra Ryds kyrka är mer lantligt belägen. Också här firas gudstjänster, bland annat korum för de verksamma vid Livgardet. 2015 invigdes i Västra Ryds kyrka ett Ikoncentrum med plats för ikonkurser, retreater och pilgrimsvandringar. Nära kyrkan finns möjlighet till övernattning antingen i Pilgrimsgården, Torpet Trollenäs eller i stugorna och härbret. 

I Kungsängens kapell finns möjlighet till borgerlig begravning i religiöst neutralt rum. Brunnagården är en mindre församlingsgård, som rymmer ett invigt gudstjänstrum. 

Andra språk än svenska

Kommunen är ett finskt förvaltningsområde och har många finskspråkiga och vi möter detta behov av ytterligare språk än svenska genom att ta in externa resurser, exempelvis med hjälp av finskspråkig präst från annan församling. 

Övrigt

Barnperspektivet i de olika delarna av det pastorala programmet har sin grund i en barnkonsekvensanalys. Församlingen har och uppdaterar regelbundet en konfirmandhandlingsplan. Församlingen deltar i stiftets telefonsjälavård. Den obligatoriska kyrkomusikertjänsten är en kantorstjänst. 

Sammanfattning

Vår församling ligger i en kommun med stark utveckling och tillväxt, som också får alltmer prägel av att ingå i en storstadsregion. Vi vill som församling möta människan av idag med öppenhet och gemenskap, där trons möjlighet kan utforskas, tas emot och växa - för livets skull. 

Församlingsinstruktionen har tagits fram i en gemensam process med förtroendevalda, ideella medarbetare, personal och besökare i verksamheten. Kyrkorådet ska minst vart fjärde år pröva om församlingsinstruktionen ska ändras. Om inget förslag till ändring utarbetas ska skälen till det anmälas till kyrkofullmäktige och Domkapitlet (57 kap. §5 kyrkoordningen).

Kungsängen 2020-05-18

Hans-Cristian Nyström                                 Anders Åkerlind
Kyrkoherde                                                    Kyrkofullmäktiges ordf.

 

Kyrkofullmäktige fastställde församlingsinstruktionden 2020-05-18