Foto: Sara Eidevald

Gravplatstyper

På våra kyrkogårdar erbjuder vi olika former för gravsättning. Ta gärna kontakt med oss på kyrkogårdsförvaltningen så berättar vi mer.

Här kan du läsa om de olika gravsättningsalternativ som finns. I princip är det också möjligt att anlägga en grav utan vare sig gravvård eller rabatt. Detta gäller alltså även om man väljer "vanlig" kist- eller urngravplats.

Kistgravplats
Kistgravplats upplåts normalt för en eller max två kistor, om inte annat blivit överenskommet vid upplåtelsen av gravplatsen. I en kistgrav kan även askurnor gravsättas. Här kan man plantera sin egen rabatt eller köpa skötsel av kyrkogårdsenheten.

Urngravplats
Det traditionella sättet att gravsätta urnor och askor är i urngravar. I en urngrav kan normalt sex urnor eller askor gravsättas. Här kan man plantera sin egen rabatt eller köpa skötsel av kyrkogårdseneheten.

Askgravplats 
I en askgravplats får det plats 2-4 urnor. Det är ett skötselfritt alternativ och kyrkogårdsförvaltningen står för en gemensam skötsel. Lykta, snittblommor i vas och vinterdekoration är tillåtet. 

Askgravlund
Askgravlund är även det ett skötselfritt alternativ. Det som skiljer det från askgrav är att det inte finns någon gravrätt. I anslutning till platsen finns gemensamt smyckningsområde med möjlighet att sätta snittblommor samt lykta. Det finns även möjlighet att vara med vid gravsättningen samt sätta upp en minneskylt vid anvisad plats.

Naturgravplats
På Ängskyrkogårdens urngravplatser tillåts lykta, snittblommor i vas och vinterdekoration. Kyrkogårdsenheten tillhandahåller, mot ersättning, natursten som gravvård om så önskas.

Kolumbarium

Består av murade urngravplatser där urnorna sätts in i nischer i väggen. Här kan man plantera sin egen blomlåda eller köpa skötsel av kyrkogårdsenheten. 

Minneslund
Minneslund är ett anonymt gravskick. Ingen gravrätt uppstår, inga gravar får markeras och platsen för gravsättningen är okänd för de anhöriga. Askan grävs ned under den tjälfria perioden. Smyckningen sker på en speciellt anordnad smyckningsplats som sköts av kyrkogårdsförvaltningen. En skötselfri gravform.

Gravplatstyper i Kumla pastorat

På Kumla kyrkogård erbjuds kistgravplatser, urngravplatser, askgravplatser, askgravlund, kolumbarier och minneslund.


På Ekeby kyrkogård erbjuds kistgravplatser, urngravplats, askgravplats, askgravlund samt minneslund.

På Hardemo kyrkogård erbjuds kistgravplats, urngravplats samt askgravplats.