Foto: Pixabay

Ukraina

Nyhet Publicerad Ändrad

(Engelska, New International Version) Luke 24: 36-49: 36 While they were still talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, “Peace be with you.” 37 They were startled and frightened, thinking they saw a ghost. 38 He said to them, “Why are you troubled, and why do doubts rise in your minds? 39 Look at my hands and my feet. It is I myself! Touch me and see; a ghost does not have flesh and bones, as you see I have.” 40 When he had said this, he showed them his hands and feet. 41 And while they still did not believe it because of joy and amazement, he asked them, “Do you have anything here to eat?” 42 They gave him a piece of broiled fish, 43 and he took it and ate it in their presence. 44 He said to them, “This is what I told you while I was still with you: Everything must be fulfilled that is written about me in the Law of Moses, the Prophets and the Psalms.” 45Then he opened their minds so they could understand the Scriptures. 46 He told them, “This is what is written: The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day, 47 and repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. 48 You are witnesses of these things. 49 I am going to send you what my Father has promised; but stay in the city until you have been clothed with power from on high.”

 

(Ryska, Russian Browse Bible (SZ/NIV?)) От Луки 24: 36-49: 36 Они еще говорили, когда Иисус Сам появился среди них и сказал: – Мир вам! 37 Они замерли в испуге, думая, что видят призрак. 38 Он же сказал им: – Что вы так испуганы? Почему вы сомневаетесь? 39 Посмотрите на Мои руки и на Мои ноги. Это же Я! Потрогайте Меня и рассмотрите. У духов ведь не бывает ни тела, ни костей, а у Меня, как видите, есть. 40 Сказав это, Он показал им Свои руки и ноги. 41 Но они, радуясь и изумляясь, еще не могли поверить. Тогда Иисус спросил их: – У вас есть что-нибудь поесть? 42 Они дали Ему печеной рыбы. 43 Он взял и ел перед ними. 44 – Об этом Я и говорил вам, когда был еще с вами, – сказал Он. – Все записанное обо Мне в Законе Моисея, у Пророков и в Псалмах должно исполниться. 45 Затем Он раскрыл их умы к пониманию Писаний. 46 – Написано, что Христос должен пострадать и на третий день воскреснуть из мертвых, – сказал Он им. 47 – Во Имя Его всем народам, начиная от Иерусалима, будет проповедано покаяние и прощение грехов. 48 Вы свидетели этому. 49 Я же пошлю вам обещанное Моим Отцом, но пока вы не получите силу свыше, оставайтесь в городе.

 

(Svenska, Bibel 2000) Lukasevangeliet 24: 36-49: 36 Medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: »Frid över er!« 37 De blev rädda, och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. 38 Då sade han: »Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel? 39 Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har.« 40 Och han visade dem sina händer och fötter. 41 Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: »Finns det något att äta här?« 42 De räckte honom en bit stekt fisk, 43 och de såg hur han tog den och åt. 44 Han sade till dem: »Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna.« 45 Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. 46Och han sade till dem: »Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, 47och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. 48 Ni skall vittna om allt detta. 49 Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.«