Foto: Per Nestor

Begravnings- och kyrkogårdsverksamhet

Sidan är under uppbyggnad och ännu inte granskad. Med reservation för eventuella ändringar.

Viktigt att veta om gravskötsel - Vad gäller?

 • Begravningsavgift
 • Kyrkoavgift
 • Gravskötsel

Begravningsavgift

Alla folkbokförda i Sverige betalar fr.o.m. 1 januari 2000 en begravningsavgift. Detta gäller alla oavsett tro och medlemskap i trossamfund; Svenska kyrkan eller annat. Denna avgift ska täcka kostnaderna för begravningsverksamheten. Det är i huvudsak Svenska kyrkan som ansvarar för begravningsverksamheten lokalt. 

I denna begravningsavgift ingår:

 • vård av kyrkogårdens allmänna ytor
 • att tillhandahålla gravplats i 25 år
 • att anskaffa och underhålla byggnader och inventarier som behövs
 • att ta emot och förvara stoft
 • att tillhandahålla/anvisa lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  kremering, gravsättning, gravöppning, återfyllning och iordningställande av grav
 • transport från kyrka till krematorium samt transport till gravsättningsplats inom Kumla, Tärna, Kila församlingar
 • administration
 • underhåll av gravanordningar som bedömts som kultur-historiskt värdefulla

Intäkterna från begravningsavgiften får endast användas till ovan beskrivna begravningsverksamhet. För att uppfylla detta krav skall intäkter och kostnader inom begravningsverksamheten särredovisas och hållas strikt åtskilda från kostnader och intäkter avseende övrig verksamhet inom församlingarna.

Kyrkoavgift

Den som är medlem i Svenska kyrkan betalar dessutom en kyrkoavgift. Den används till församlingarnas olika verksamheter, exempelvis:

 • gudstjänster
 • dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster
 • skötsel av våra kyrkor och lokaler 
 • hembesök och enskilda samtal
 • aktiviteter och gruppverksamhet för barn, unga och äldre 
 • konfirmandundervisning 
 • musik- och körverksamhet
 • krisberedskap och mycket annat
   

Den som tillhör Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst i kyrka (även annan än hemförsamlingens) med präst, kyrkomusiker och kyrkvaktmästare. 

Den som inte tillhör Svenska kyrkan kan om särskilda skäl finns få en kyrklig begravning. Kyrkoherden beslutar om en sådan gudstjänst kan ske. Kostnaden blir då 13 590 kr för dödsboet.

Viktigt att veta om gravskötsel

Skötsel av enskild grav, upplåten med gravrätt, bekostas inte av begravningsavgiften eller kyrkoavgiften. Enligt begravningslagens 7 kap. §3 är det den enskilde gravrättsinnehavarens ansvar att ”hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick”.

Mot betalning erbjuder pastoratet gravrättsinnehavare hjälp med skötsel av enskild grav.

 

Under 2022 erbjuds följande tjänster

Full skötsel

 • Grundskötsel (vårstädning, klippning av gräsyta, gräsputs runt gravsten, riktning av gravsten)
 • 2 planteringar (blommor, rensning, puts av blommor, vattning)
 • utsmyckning till Allhelgonahelgen

Avtal tecknas för 1 år eller 3 år till en kostnad av 800:-/år. Avtal längre än 3 år kan tecknas i form av avräkningsavtal med en längsta garanterad tid på 20 år.

Enklare skötsel

 • klippning av gräsyta
 • riktning av gravsten
 • gräsputs runt gravsten
 • vattning

Avtal tecknas för 1 år i taget till en kostnad av 275:-/år. Om planteringsyta saknas, eller om du sköter planteringsytan och vattningen själv, 200:-/år.

En utsmyckning till Allhelgonahelgen

100:-/år

 

Möjlighet finns att förlänga en utgången gravrätt med 25 år till en administrativ kostnad av 500:-.  

För information och tecknande av avtal kontakta

Församlingsexpeditionen i Kumla, Kumlavägen 11

Tel: 0224-42 28 00, mail: kumlatarnakila.pastorat@svenskakyrkan.se

För andra praktiska frågor kontakta resp. vaktmästare: