Information om EFS

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse. Evangelisk för att den understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet – det glada budskapet om Jesus! Luthersk för att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör.

Lerbergets kyrka samarbetskyrka med EFS. EFS, som bildades i mitten av 1800-talet, är en självständig missionsorganisation inom Svenska kyrkan.

EFS vill 
- uppmuntra och stödja personlig kristen tro 
- inspirera till andligt samtal och bibelbruk
- skapa personligt engagemang för mission såväl lokalt 
som globalt
- betona hela gudsfolkets roll som bärare av kyrkans uppdrag 
- erbjuda strukturer, mötesplatser och former för detta

I Lerbergets kyrka finns en EFS-missionsförening med ett 100-tal medlemmar. Föreningen har genom avtal med Kulla pastorat fått ansvaret att, tillsammans med de anställda, planera och genomföra kyrkans fyra huvuduppgifter; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Detta har resulterat i ett stort frivilligengagemang genom medverkan i gudstjänster, värdgrupper etc.

På EFS riksorganistions hemsida finns mer information.