Kyrkogård

Kyrkogårdsverksamheten är stor och viktig. Här kan du läsa allt om den och även hitta kontaktuppgifter till de som kan svara på frågor.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET OCH SERVICEVERKSAMHET - VAD ÄR DET?

 Begravningsverksamhet

I begravningslagen (1990:1144) finns angivet vem som ansvarar för vad när det gäller begravningsverksamheten. Begravningsverksamhet är åtgärder som har med förvaltningen av en allmän begravningsplats att göra och bekostas av begravningsavgiften. Alla som är folkbokförda i församlingen är med och betalar oavsett kyrkotillhörighet.

Våra gravplatser

Kulla pastorat är huvudman för begravningsverksamheten inom pastoratet, vilket innebär en skyldighet att anordna och hålla en allmän begravningsplats för församlingsborna. På våra kyrkogårdar finns både kistgravplats, urngravplats, askgravplats, askgravlund och minneslund. 

Gravsättning och kremering

Senast en månad efter dödsfallet skall stoftet efter en avliden ha kremerats eller gravsatts, och senast ett år efter kremeringen skall stoftet ha gravsatts. I väntan på gravsättning efter kremation förvaras askan antingen på krematoriet eller i något av Kulla pastorats gravkapell.


Flytt av gravsatt stoft eller aska

Stoft eller aska som har gravsatts på en begravningsplats får inte flyttas för att gravsättas någon annanstans. Tillstånd kan dock medges om särskilda skäl finns, och prövas under vissa omständigheter av Länsstyrelsen.

Gravrätt 

Några äldre gravrätter är upplåtna på 50 år eller för alltid, men en gravrätt upplåts numera endast för 25 år. Därefter kan upplåtelsetiden förlängas med 15 år under förutsättning att gravplatsen är väl vårdad.

Gravrättsinnehavare

Den som är antecknad i gravregistret som gravrättsinnehavare ansvarar för att gravplatsen hålls i ett ordnat och värdigt skick, och det är också denne som bestämmer vem som får gravsättas på gravplatsen. Avlider gravrättsinnehavaren ska ny gravrättsinnehavare anmälas till pastorsexpeditionen inom sex månader. Gravrätten får då bara övergå till någon som genom släktskap har nära anknytning till den tidigare gravrättsinnehavaren eller någon gravsatt inom gravplatsen. Vill ingen överta gravrätten anses gravrätten återlämnad till kyrkogårdsförvaltningen.

Ogräs och övervuxna buskar

Växtlighet skall tuktas så att den hålls inom gravplatsen och inte växer över till gravplatsen vid sidan om. Är gravplatsen vanvårdad på grund av ogräs eller övervuxna buskar och gravrättsinnehavaren inte avhjälpt vanvården inom ett år efter föreläggande återgår gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen.

Gravstenar och anordningar

Gravrättsinnehavaren bestämmer själv hur gravanordningen ska se ut. Kyrkogårdsförvaltningen har till uppgift att tillgodose god gravkultur och skall därför alltid godkänna en gravanordning innan den sätts upp. Detsamma gäller borttag av gravanordning.

Dubbning av gravstenar

Av arbetsmiljömässiga skäl måste alla gravstenar dubbas. Det är för både anställdas och kyrkogårdsbesökarnas säkerhet. Församlingen har de senaste åren dubbat de kulturgravstenar som kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för. Har ni en gravplats där gravstenen är odubbad kommer ni så småningom att kontaktas med information om dubbning. Dubbning bekostas av gravrättsinnehavaren.

Återlämnad gravrätt

Återlämnas gravrätten kommer gravstenen och all plantering så småningom att tas bort. Gravstenen tas därvid om hand och krossas. Ansvaret ligger på kyrkogårdsförvalningen. Gravplatsen kan därefter komma att upplåtas till ny innehavare. I vissa fall är gravstenen eller hela gravplatsen av kulturhistoriskt intresse och kommer därför att förvaltas av kyrkogårdsförvaltningen. Vissa gravstenar kan komma att återanvändas. Blommor får ej läggas på återlämnad gravplats. Tänk över om inte ni själva eller någon i släkten kan tänkas att själva gravsättas på gravplatsen före återlämnandet. Varför lämna tillbaka en släktgravplats för att sedan välja en helt ny gravplats åt sig själv? Av någon anledning har släktgravarna tyvärr börjat försvinna.


Kulturhistorisk inventering av våra kyrkogårdar

Farhults kyrkogård
Jonstorps kyrkogård
Vikens gamla kyrkogård
Vikens nya kyrkogård
Väsby kyrkogård

Serviceverksamhet

Huvudmannen skall hålla begravningsplatsen i ordnat och värdigt skick. Det innebär att det enbart är skötseln av de allmänna ytorna som församlingen ansvarar för medan gravrättsinnehavarna har ansvar för sina gravplatser. Om man av någon anledning inte vill eller kan sköta sin gravplats erbjuder församlingen skötsel av dessa gravplatser mot ersättning. Detta kallas serviceverksamhet och får inte blandas samman med begravningsverksamheten. Äldre skötselavtal som ingåtts och påbörjats före år 2000 räknas dock till begravningsverksamheten.

Gravskötselservice

Gamla skötselavtal för äldre gravplatser avslutas i takt med att de löper ut. Församlingen erbjuder numera två typer av skötselavtal: Ettårsavtal förskott alternativt Avräkningsavtal efterskott. Väljer man ettårsavtal skickar församlingen ut en faktura för årets skötsel i februari varje år. Vid varje årsskifte är man fri att avsäga sig kommande års skötsel. Väljer man istället avräkningsavtal upprättas ett skriftligt flerårsavtal och gravrättsinnehavaren betalar in en valfri summa pengar för skötseln. Numera finns standardavtal framtagna från centralt håll. Dessa är godkända av Konsumentverket för att alla gravrättsinnehavare skall behandlas lika.

Skötselavgift och blommor
Skötselavgiften beräknas i förhållande till gravplatsens storlek. I skötselavgiften ingår en basskötsel av gravplatsen, vilket innebär att gravplatsen hålls i ett ordnat och vårdat skick. Som tillval kan kyrkogårdsförvaltningen även plantera blommor efter önskemål. Som standard planterar vi påskliljor/penséer till påsk, sommarblommor till Mors dag, ljung i september och från och med 2019 kommer granrisdekoration att läggas ut redan vi Allhelgonahelgen. Det går alldeles utmärkt att välja delar av detta utbud och även komma med egna önskemål av blommor exempelvis till bemärkelsedagar eller liknande. Kontakta oss för prisuppgift.


Begravningsombud
Begravningsombuden skall granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen utser ombuden efter förslag av kommunen. Ombudet skall informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin roll, hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och ta reda på deras önskemål rörande verksamheten samt förmedla dessa till kyrkorådet. 

Ombudet har tillgång till samtliga handlingar som avser begravningsverksamheten och är informerad om hur inbetalda avgifter används. Ombudet skall också se till så att särskilda gravplatser, för dem som inte tillhör något kristet trossamfund, tillhandahålls. Ombudet har förslagsrätt i kyrkorådet och har rätt att ställa frågor och göra påpekanden vid deras sammanträden. Ombudet yttrar sig om fastställande av budget och begravningsavgift. Begravningsombudet rapporterar om sin verksamhet till Länsstyrelsen och lämnar även en årlig verksamhetsberättelse 
till dem.

Observera att ett begravningsombud inte är en person som själv förrättar borgerliga begravningsceremonier. Vill man komma in kontakt med en borgerlig begravningsförrättare kan man få information om dessa hos begravningsbyråerna. 
Begravningsombud i Höganäs kommun är Tommy Lindvall. 
Kontaktuppgifter: Telefon: 070-630 33 75 eller mail: tommy.lindvall@telia.com

Har du frågor angående gravplatser eller gravskötsel ring eller e-posta expeditionen alternativt ta kontakt med vaktmästarna på kyrkogården. Kontaktinformation finns längst upp på denna sida. 

Säkerhet på kyrkogårdarna, läs mer här.