Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om Kropps församling

Kropps församling i Lunds stift är belägen i Helsingborgs kommun. Se församlingens verksamhetsberättelse, årsredovisning och församlingsinstruktion här.

Kropps församling i Lunds stift är belägen öster om Helsingborg i Helsingborgs kommun. 

Våra kyrkor

I församlingen finns sex kyrkor: Kropps kyrka, Björkakyrkan, Mörarps kyrka, Hässlunda kyrka, Välluvs kyrka och Frillestads kyrka. I någon av kyrkorna firas gudstjänst varje söndag och helgdag och de tre tätorterna Påarp, Mörarp och Björka är centrum för det vardagliga arbetet. Pastorsexpeditionen är inrymd i samma byggnad som Björka församlingsgård.

Jordbruksbygd och tätorter

En stor del av församlingens yta är jordbruksbygd, med en del stora jordbruk, men här finns också många mindre gårdar, växthus och hästgårdar. I tätorterna planeras nybyggnad av bostäder. På mark i Östra Ramlösa innefattar planeringen på sikt en omfattande nybyggnad av en ny stadsdel.

Stora arbetsplatser

De större arbetsplatserna inom församlingens gränser är Väla köpcentrum, som är ett av Sveriges största köpcentra, och Långeberga industriområde med livsmedels- och grönsaksindustri. I Påarp, Mörarp och Björka finns skolor.

Ekeby kyrka ligger vid väg 109. Bild: Olof Tholander

Kropp och Ekeby går samman

Nu har stiftsstyrelsen i Lund godkänt förslaget om samgående mellan Kropps och Ekeby församling och förberedelserna kan börja så att sammanslagningen kan genomföras den 1 januari 2020. Detta arbete består av två delar:

  • Planering av det framtida församlingsarbetet med gudstjänster, musik och verksamhet i olika grupper med mera. En viktig del i detta är samordning av medarbetarnas arbetsuppgifter och ansvarsområden.

  • Det rent formella arbetet med byte av organisationsnummer från två olika till ett gemensamt, samordning av ekonomi- och redovisningssystem, omregistrering av fastigheter och mycket annat.

Ansvarig för den första punkten är Anna Kulle Säfstrand, kyrkoherde i Kropp, med stöd av Annika Linderfalk, kyrkoherde i Ekeby, tillsammans med ledningsgruppen i Kropp och övriga medarbetare. 

I det organisatoriska arbetet, den andra punkten, kommer vår kamrer Björn Ekengren att ha en viktig uppgift, och det är vi tacksamma för. Han är expert på alla våra rutiner och datasystem för ekonomi, löner, personal och begravningsväsende med mera. Han ser till så att allt fungerar!

I båda delarna ingår lokalfrågor. Vi har många lokaler av olika slag på olika platser, och alla ska användas så effektivt som möjligt, och alla ska vårdas och underhållas. En sak vill jag gärna göra klart redan nu: Vi har inga planer på att sälja Ekebygården! Ett vackert och välskött hus som vi kommer att ha stor glädje av. Ekeby kyrka är också ett bra tillskott, den blir vår största kyrka med gott om plats i koret vilket kan behövas vid konserter och liknande arrangemang.

Det övergripande ansvaret för planering och genomförande av sammanslagningen har nybildade interimsdelegerade och interimsstyrelse (motsvaras av kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Kropp och Ekeby) som ska fatta alla beslut som gäller för år 2020 i den nya församlingen. Nuvarande kyrkofullmäktige och kyrkoråd ansvarar för allt som sker under resten av innevarande år i respektive församling.

Text: Krister Danell

Krister Danell

Krister Danell

Kropps församling

Kyrkorådets ordförande