Ekeby kyrkogård – en vandring

Ekeby kyrka och kyrkogård

På platsen har legat en kyrka sedan 1100-talet. Endast grundmurar finns kvar av den första kyrkan. Omkring 1500 uppfördes tornet som fick stå kvar då man på 1860-talet rev den gamla kyrkan och byggde ett nytt långhus. Tidigare låg byn nära kyrkan med flera lantställen. Befolkningen växte och kyrkan blev för liten vid 1800-talets slut. Ekeby kyrkogård är stor och vittnar om jordbruk och gruvnäring. Hela kyrkogården har använts för gravsättning då jordbegravning var det enda gravskicket innan 1900-talets början.

Ekeby kyrkogård: Askgravplats och askgravlund

Området anlades 2006. En askgravplats har särskilda regler för anhörigas rätt att smycka gravplatsen då kyrkogårdsförvaltningen sköter området. Askgravlund (den höga stenen med bronsplattor) ger möjlighet att närvara vid gravsättning samt att få sätta upp namnskylt.

Ekeby kyrkogård: Släkterna Rosenkrantz och Holck

När kryptan inne i kyrkan öppnades 1952 fann man 25 kistor med medlemmar ur släkterna Rosenkrantz och Holck. De ägde Gedsholms gods från tidigt 1600-tal fram till 1719. Dessa kistor och de skelettdelar som hittades i kryptan gravsattes i denna grav. Nere i kryptan kan man se namnplåtar och gravsvärd. Läs mer:

Ekeby församlings präster under 1900-talet

Ekeby församlings präster har stannat länge i församlingens tjänst. De präster som hade tjänst under 1900-talet är också begravda på Ekeby kyrkogård. I äldre tider begravdes prästerna nära kyrkan. Fredrik Schlyter 1918 -1938, Birger Gynnerstedt 1940-1971, Bengt Lindell-Frantz 1971-1999.

Ekeby kyrkogård: Kapell och bårhus

Kapellet byggdes 1966. Det är ritat av domkyrkoarkitekten Eiler Graebe. Det ligger i anslutning till nya kyrkogården som anlades 1946. Innan låg här på platsen ett lantbruk. När kapellet byggdes flyttades pumpen till den fria platsen bredvid kapellet. Bårhuset låg tidigare nere vid personalbyggnaden men flyttades till kapellet då det byggdes.

Ekeby kyrkogård: August Olsson (1871–1913)

August Olsson föddes i Strövelstorp men flyttad med hustru och barn till Ekeby 1899 då August började arbeta som skorstensmurare på Skrombergaverken. När en kund köpte sten från fabriken för att bygga en skorsten kunde de även köpa tjänstenatt få den murad av Skrombergaverkens egna murare. August arbetade i hela landet och omkom i en arbetsplatsolycka i Stockholm. Vid ett bygge ramlade han ner,fick fotogen som antändes över sig och avled av brännskadorna.

Ekeby kyrkogård: Carl Blixt (1897–1928)

Carl Blixt började arbeta som kolhuggare i Gunnarstorps gruva redan 1922. Arbetet i gruvan var riskfyllt och under flera år hade det förekommit många olyckor i Gunnarstorps gruva.I juni 1928 avled carl Blixt i en olycka då han kom i kontakt med en skadad kabel och fick 400 volt genom kroppen. Han begravdes midsommarafton på Ekeby kyrkogård. Vid gravsättningen hölls många tal om att gruvarbetarna borde vara bättre skyddade mot olyckor.