Katekesen, första huvudstycket

Tio Guds bud

8. Vad är tio Guds bud?

De är en kort sammanfattning av lagen, som Gud gett oss genom Moses.

9. Hur gav Gud människan sin lag, innan den uppenbarades i ordet?

I skapelsen inskrev Gud sin lag i människans hjärta.

10. Varigenom märker vi Guds lag i vårt hjärt?

Vi märker Guds lag i vårt hjärta genom samvetet som påbjuder och gillar det goda,

men förbjuder och fördömer det onda.

Rom 2:14-15
    Hedningarna har inte lagen, men om de av naturen fullgör lagens krav, då är de sin egen lag fast de saknar lagen. Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan; om det vittnar också deras samvete och deras tankar när tankarna anklagar varandra och försvarar sig.

11. Varför måste Guds lag uppenbaras i ordet?

Guds lag måste uppenbaras i ordet, därför att lagen som har blivit inskriven i hjärtat blivit fördunklad genom synden.

Rom 5:13
    Redan före lagen fanns alltså synd i världen, men synd räknas inte där det inte finns någon lag.

12. Vad är huvudsumman av lagens bud?

Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv.