Norra Åsums kyrkogård

Norra Åsums kyrkogård har troligen varit i bruk sedan slutet av 1100-talet, då kyrkan byggdes. Marken är är mycket lämplig för begravningsändamål och det har varit lätt att återupplåta gamla gravar för att ge plats till ny begravningar.

Under 1973 började man projektera ett nytt område på kyrkogården. Det var på den södra sidan om den gamla kyrkogården och ritades av trädgårdsarkitekten Sven-Erik Patriksson.
Man såg ett behov för utökning av kyrkogården då det under den senare delen av 1900-talet hade blivit en hög inflyttning i Norra Åsum.
Under senare år har även här en askgravlund tillkommit, och kyrkogårdsbyggnaden har byggts om och en ny ekonomibyggnad har tillkommit. 
Söder om nuvarande kyrkogård finns mark för yterliggare framtida utbyggnader.