Gravhäll 8

HANDELSMAN Jöran Otter, *29/8 1706 • † 5/11 1739

Om själve Jöran Otter på stenen finns inte mycket material om, men han hade bl.a. en äldre bror, Jean Otter (1707-1748), som var en berest orientalist, diplomat för fransk räkning i Ottomanska riket och Persien, kunnig i turkiska, persiska och arabiska, samt ledamot av franska vitterhetsakademin.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och orneringar. Stenen består av tre avdelningar. I mittpartiet personalia inom oval vulstram hållen av figurer med kors och ankare. Överst i mitten en symbol av barmhärtigheten, nedtill ett bevingat timglas på dödskalle. I hörnen fyra ovala medaljonger föreställande: syndafallet,
försoningen, dombasunen, livets krona. I anslutning till dessa medaljonger texter utmed stenens kanter:
Här under hwilar Den fordom Ähreborne och Wälfornäme Borgaren och Handelsmannen nu hos Gud Salig Jöran Otter som war född i Christianstad den 29 August åhr 1706 och genom Döden i Herranom afled den 5 novembris 1739 uti sitt ålders 33 åhr. Siälen är i Guds Hand, Kroppen Wäntar en glad och ährefull upståndelse med alla Guds utvalde på den yttersta Domedag -- uti min ångest war det min tröst: jag sade Han lefver som mig återlöst. Hiob 19:25

Medaljongerna
Syndafallet med Adam och Eva i paradiset och en orm som överräcker ett äpple. Text: Genes:2.v.17. På hwad dag tu thär af äther skalt tu döden dö

Försoningen med Jesus på korset.
Text: 1.Corinth.15.v.22 Såsom alle dö i Adam så skola alla i Christo warda lefwande

Livets krona med puttofigur som håller upp en krona.
Text: 2.Timot.4.8. Rättfärdigheetenes Crona är os som wårat här efter

Dombasunen med puttofigur som blåser i en rak basun.
Text: 1.Thess.4.16 Med Gudz Basun och the döda i Christo skola upstå