Gravhäll 36

Jeuns Gram, *1735 • † ??, hustrun Christina Kullenberg, *1738, • † ??

Jeuns Gram var affärsman, redare, riksdagsman o.s.v.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. Stenen är tvådelad, nederst omfattande en oval med personalia stödd av två figurer. I övre delens mitt finns en portal i vilken man ser en uppståndelsescen. Bredvid denna två texter. I de fyra hörnen finns evangelisterna. Mellan de två nedre evangelisterna finns en vapensköld med ett bomärke samt initialen I.M.S. till vänster och till höger S.C.D.

I stora ovalen står texten:
Min graf som du nu går förbi
din egen afbild de deri
nu mig idag i morgon dig
besinna det dö dagelig.
Hvilorum för Råd och handelsman
i denna stad herr Jeuns Gram
född åhr 1735 d: 13 Juli död
dess hustru fru Christina Kullenberg
f. 1738 d: 13 nov d:
dotter Dorothea Catharina f: och d: 1766
son Hans Peter f. och d. 1769
son Friedrich f.o.d. 1777.
Jag hwilar nöjd, ty Jesus min
skal lyjsa och i grafen in
engång jag hör basuners ljud
med fröjd går jag ur grafven ut

Under Matteus i vänstra hörnet Joh 11:25 på äldre nydanska:
IOHANN : XI CAP
IEG ER OPSTANDELSEN
OC LIFVET HUO SOM
TROER PAA MIG HAN
SKAL LEFVE ALLIGE
VEL AT HAND DOER

Under Lukas i högra hörnet står Upp 14:13 på äldre nydanska:
SALIGE ERE DE . . .
SOM DO HER EFTER . . .
HERREN . . . SI
ER ANDEN . . .
AIRBEID THI DERES GER
NING FOLGER DEM EFTER

På gravstenens kanter står en längre text på äldre nydanska.
Vänster: Dennem ieg efterlod. . . .aadligt Haab oc Taalmodighed god. Laa alt Leffve i Dene Jamerdal. At wi kand findis i himerigis Sall
Övre: Du gode . . . Betenck det ieg
Höger: War det est Du nu . . . ieg nu er Saa Bliffuer och du I werden haffde ieg Moye oc umag. Till Gud sette ieg all Min Lid

Man kan misstänka att p.g.a. blandningen av svenska och danska samt motivet, är
gravstenen en återanvänd 1600-tals gravsten.