Gravhäll 34

RÅDMAN Andreas Norgren • † 2/7 1770

Anders Norgren var född 1697. Han blev uppbördsskrivare 1716 och efter några år i Landskronatrakten återkom han 1720 till Kristianstad som kontorsskrivare och blev sen utnämnd till rådman, en befattning han hade fram till sin död. Norgren hade som byggnadskontrollant, stort inflytande på bygget av rådhuset på 1730-talet. Ett av hans barn Magnus, blev sedermera känd i vevan med Gustav III:s statskupp 1772 och adlad Ehrenpalm (återfinns på gravsten nr. 13).

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. Stenen består av tre avdelningar. I den övre delen finns i hörnen två runda medaljonger med
evangelister (Matteus och Markus med symboler) och mellan dem två puttofigurer som håller uppe en krona (Livets krona). Nedre delen omfattar två evangelister i hörnen (Lukas och Johannes med symboler) samt mellan dem en ellips med otydlig text rörande uppståndelsen. Huvuddelen i mitten av stenen innehåller en stor, nästan rund oval med en ängel i vardera hörnet. Runt hela stenen finns en bård med en textrad i versaler. Texten personalia är kortfattad:
Her hvilar salig Rådmannen Andreas Norgren Död d: 2 Juli 1770


Stora delar av ovalen är utan text och ser ut att fattas text. Bedömningen är att antingen planerades mer text in, eller troligast, så har gammal text slipats bort och Norgren har övertagit en äldre sten.

Runt stenens kanter står Job 19:25-27 på äldre nydanska. Vad som kan utläsas:
Övre kant: IOB 19 IEG VED AT MIN FRELSERE LEFVER OC
Höger kant: HAND SKAL HER EFTER OPVECKE MIG AF IORDEN . . .
Vänster kant: . . . SAMME . . . SKVE HANEM OC INGEN . . .

Det övre vänstra hörnet har dock överstrykits med svart beläggning, troligen stenkitt, med texten "IOM B" vilken inte verkar tillhöra stenens originalutförande.