Gravhäll 27

HANDELSMAN Johan Bernhardt Wegman, † 8/9 1714, hustrun Dorotea Wagner, † 23/6 1706

Wegman deltog i grundandet av De Handlandes Lijk Compagnie. Han var välbeställd och tillhörde stadens "16 män" vilka skötte förtroendeuppdrag. Wegman hade ansvaret för Långebro. Han var också löjtnant i borgargardet och en av de åtta som 1710 togs som gisslan för brandskatten till Danmark.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. Stenen består av tre avdelningar. Den övre avdelningen är inramad av akantusslingor med två medaljonger i hörnen och en i mitten. Medaljongerna i hörnen har båda motiv med änglahuvuden. Medaljongen i mitten, en stående oval med kransornerad vulst, har bibeltext. Endast "Job 7:8" och någon enstaka bokstav är urskiljbar.

Mittpartiet består av en stor liggande oval med personalia. Texten var helt läsbar 1928. Texten lyder:
HÆR UNDER HWILAR FORDOM HANDELSMANNEN HÆR UTI STADEN EHREBORNE OCH WAELFORNAEME HR JOHAN BERNHARDT WEGMAN SOM I HERRANOM AFSOMNADE ÅHR 1714 DEN 8 SEPT: MED SIN I LIFSTIDEN KÆ: HUSTRU OCH MAKA DYGDESAMMA OCH GUDFRUCHTIGA MATRONA DOROTEA WAGNER SOM FÖRUTH SAL: AFLEDH ÅHR 1706 D:23 JUNI GUD FORLÆNE THEM EEN FRÖGDEFUL UPSTÅNDELSE

Nedre avdelningen består av en ram med ett bevingat änglahuvud i mitten, flankerad av medaljonger med motiv av timglas och dödskalle. Runt stenens kanter finns det texter i form av parafraser eller kommentarer på bibelverser, skrivna med frakturstil.
Övre kanten: PS : 90 : 10, Wårt Lijff går snart sin kaas
Höger kant: PHLI : 3 : 20, Wår omgängelse w[ard]er utij himmelen
Vänster kant: [Job 1]9 : 25,  Wij skola i samma wårt höllsa see Gud