Gravhäll 2

BORGMÄSTARE Oluf Svendsen Rogge, † 9/2 1653, hustrun Anne Madsdotter, † 1644

Borgmästare Oluf Svendsen Rogge, ursprungligen rådman i Väs, var från 1617 en av de samtidiga borgmästarna i Kristianstad. Skrev sig inte Rogge men hans initialer var O S R. Hans bostad, byggd 1615, av korsvirke i två våningar, låg vid Stora Torg, i hörnet mot kyrkan, i nuvarande rådhuskvarteret. Huset blev i praktiken rådhus eftersom ett sådant saknades fram till 1735. Christian IV brukade övernatta där.

Material av grå kalksten. Inskriptioner och ornering. Stenen i två delar, nedre högra hörnet är sprucket, består i mitten av en åttakantig minnestavla hållen av två figurer med kors och ankare. I de fyra hörnen finns runda medaljonger med evangelister samt uppe och nere mellan medaljongerna, en bild av uppståndelsen resp. en bild av Kristi gravläggning. Texten är idag endast delvis läsbar:
HER UNDER LIGGER BEGRAVEN ERLIG OC VEL . . . MAND OLUF SVENSSON ROGGE
FORDUM BORGEMESTER UDI CHRISTIANSTAD SOM SODELIGEN HERREN
HENSOFEDE DEN 9 FEBR ANNO 1653 UDI SIT ALDERS 71 AR DER HAN HADE WAERIT RADMAND OC BORGEMESTER UDI WÆ OC HER I STADEN UDI 45 AR SAA OC LIGGER HER UNDER HANS KIAERE HUSTRU ANNE MADSDATTER SOM DØDE
PINSEDAG ANNO 1644 I SIT ALDERS 71 AR DERAES KIEERE SØN KARL OLUFFSON
SOM DØDE AO 1644 DEN 15 SEPTEMB I SIT ALDERS 38 AR OC NOGLE AF DERES SØNNERS BØRN HER UNDER HVILER GUD GIFVE DENNEM ALLE EN GLAEDELIG OC AÆREFULD OPSTANDELSE PAA DOMENS DAG CHRISTUS ER MIG . . .