Förtroendevalda/Protokoll

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. De förtroendevalda väljs vart fjärde år.

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som har fyllt 16 år har rösträtt.
 
Den 1 januari 2014 omorganiserades Kristianstads Kyrkliga Samfällighet till Kristianstads Pastorat. Den nya organisationen benämns Svenska kyrkan, Kristianstad.

Den nya organisationen styrs av ett Kyrkofullmäktige med 25 förtroendevalda ledamöter. Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ som skall:

- besluta i principiella ärenden av större vikt.

- besluta om mål och riktlinjer för verksamhet, budget, kyrkoavgift och begravningsavgift samt viktiga ekonomiska ärenden.

Kyrkorådet har som uppgift att som fullmäktiges och pastoratets styrelse:

- bereda och verkställa kyrkofullmäktiges beslut samt tillsammans 
med kyrkoherden ansvara för att grundläggande uppgift blir utförd i hela pastoratet; att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni
och mission.

- ansvara för pastoratets ekonomiska förvaltning och övergripande
ansvar för begravningsverksamheten.

Kyrkorådet skall dessutom:

Bakre raden från vänster: Bengt Alvland, Louise Nyman, Bo Silverbern, Anders Wassberg, Helge Persson, Kenneth Jönsson, Cecilia Glimelius Petersson. Främre raden från vänster: Karin Sjöstedt, Maj-Louise Nilsson, Ulla Malmgren, Birger Bergenholtz, Karin Malmström, Inger Lundahl
Kyrkorådet

- Fastställa visioner, långsiktiga mål och riktlinjer.

- Fatta beslut om policydokument och stora strategiska frågor.

- Tillsammans med kyrkoherden utarbeta den för pastoratet
gemensamma församlingsinstruktionen.

- Ansvara för pastoratets förvaltning, ekonomi-, fastighets- och personal-
ärenden.

- Ansvara för pastoratets begravnings- och krematorieverksamhet.

- Fullgöra myndighetsuppgifter enligt begravningslagen samt ge råd
och stöd i frågor angående begravningsväsendet.

Församlingsråden har som uppgift att:

- Utse kyrkvärdar och besluta vilka former av huvudgudstjänst som,
utöver högmässa, ska användas i församlingen.

- Höras i vissa andra frågor som rör församlingens gudstjänstliv.

- Fastställa ändamål för församlingskollekter.

- Besluta om upplåtande av kyrka i andra fall än där kyrkoherden har
mandat att besluta.

- Delta i utarbetandet av den nya pastoratsgemensamma församlings-
instruktionen.