Förtroendevalda/Protokoll

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. De förtroendevalda väljs vart fjärde år.

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som har fyllt 16 år har rösträtt.
 
Den 1 januari 2022 tillträder ny styrelse för Kristianstads pastorat för mandatperioden 2022-2025. Den nuvarande organisationen benämns som Svenska kyrkan Kristianstad och är strukturerad utifrån omorganiseringen som ägde rum 1/1 2014 då Kristianstads Kyrkliga Samfällighet blev Kristianstads Pastorat.

Organisationen styrs av ett Kyrkofullmäktige med 25 förtroendevalda ledamöter. Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ som skall:

- besluta i principiella ärenden av större vikt.

- besluta om mål och riktlinjer för verksamhet, budget, kyrkoavgift och begravningsavgift samt viktiga ekonomiska ärenden.

Kyrkorådet har som uppgift att som fullmäktiges och pastoratets styrelse:

- bereda och verkställa kyrkofullmäktiges beslut samt tillsammans 
med kyrkoherden ansvara för att grundläggande uppgift blir utförd i hela pastoratet; att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni
och mission.

- ansvara för pastoratets ekonomiska förvaltning och övergripande
ansvar för begravningsverksamheten.

Kyrkorådet skall dessutom:

- Fastställa visioner, långsiktiga mål och riktlinjer.

- Fatta beslut om policydokument och stora strategiska frågor.

- Tillsammans med kyrkoherden utarbeta den för pastoratet
gemensamma församlingsinstruktionen.

- Ansvara för pastoratets förvaltning, ekonomi-, fastighets- och personal-
ärenden.

- Ansvara för pastoratets begravnings- och krematorieverksamhet.

- Fullgöra myndighetsuppgifter enligt begravningslagen samt ge råd
och stöd i frågor angående begravningsväsendet.

Församlingsråden har som uppgift att:

- Utse kyrkvärdar och besluta vilka former av huvudgudstjänst som,
utöver högmässa, ska användas i församlingen.

- Höras i vissa andra frågor som rör församlingens gudstjänstliv.

- Fastställa ändamål för församlingskollekter.

- Besluta om upplåtande av kyrka i andra fall än där kyrkoherden har
mandat att besluta.

- Delta i utarbetandet av den nya pastoratsgemensamma församlings-
instruktionen.

Kyrkorådet 2022-2025

Vid Kyrkofullmäktige den 6 december 2021 valdes följande ledamöter till Kyrkorådet i Svenska kyrkan, Kristianstad

Församlingsråden i Svenska kyrkan, Kristianstad

Förtroendevalda för mandatperioden 2022-2025.

Protokoll kyrko- & församlingsråd

Här finns aktuella samt tidigare protokoll för kyrko- & församlingsrådet

Protokoll Kyrkofullmäktige

Här finns aktuella samt tidigare protokoll för kyrkofullmäktige

Församlingsinstruktion

Här finns gemensam församlingsinstruktion för Kristianstads pastorat i Vilans och Gärds kontrakt.