Meny

För vuxenkörer

För att vi ska kunna administrera våra körmedlemmar och -aktiviteter behöver vi lagra personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för behandlingen av dina personuppgifter är det avtal som du ingår med oss för att kunna delta i vår körverksamhet. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan avtalet inte ingås och du kan då inte delta i kören, eftersom vi behöver dina uppgifter för att kunna få bidrag från Sensus.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter genom att lagra dem, sammanställa alla körmedlemmars uppgifter i listor som vi lämnar ut till er i kören samt ta kontakt med dig vid behov. Som nämndes ovan kommer vi även att skicka vissa av dina uppgifter till Sensus i syfte att kunna få bidrag för ditt deltagande i kören.

Uppgifterna kommer att sparas av oss tills du lämnar kören samt den tid som krävs därefter för att kunna uppfylla avtalet samt lagar och regler.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i Excel-format går det också bra.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till Kalle Engquist på 044-780 64 63 eller kalle.engquist@svenskakyrkan.se.

Önskar du ett utdrag av dina personuppgifter eller har en begäran enligt dina rättigheter ovan, kontakta dataskyddsombudet på 044-780 64 13 eller E-post.