De olika gravskicken

Det finns ett antal sätt att bli begravd på idag. Vi skall beskriva de olika alternativ vi kan erbjuda här på kyrkogårdsförvaltningen i dagsläget.

För gravsättning med gravrätt finns olika alternativ. Gemensamt för dem är att gravrättsinnehavaren får sätta upp en gravsten efter skriftligt godkännande från Kyrkogårdsförvaltningen.
 
Vad är en gravrätt?
Rätten till gravplats kallas gravrätt. En gravrätt tillkommer då en gravsättning skett eller en formell upplåtelse gjorts. Som bevis för gravupplåtelsen skrivs ett gravbrev. En gravrätt gäller i 25 år och kan därefter förnyas 25 år i taget. Innehavaren av gravrätten bestämmer vem och vilka som ska gravsättas på gravplatsen och hur den skall smyckas. Samtidigt innebär gravrätten en skyldighet att vårda gravplatsen så att den hålls i ordnat och i värdigt skick.
De begravningsformer som vi kan erbjuda med gravrätt är:

Kist- och urngravar
Kistgravar med plats för en eller flera finns på Rödaleds- och Östra begravningsplatsen samt Norra Åsums kyrkogård. Traditionella urngravar finns på Gamla begravningsplatsen och även på samtliga tidigare nämnda begravningsplatser.

Askgravplats
Askgravplats finns endast på Rödaleds begravningsplats. Detta är en urngravplats där särskilda regler gäller. Gravstenen skall vara en liggande natursten eller en bearbetad natursten. Gravstenarna ligger i en cirkel om fyra platser med ett träd i centrum. Den gemensamma planteringen sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Man får smycka sin gravplats endast med gravljus/lykta och snittblommor i vas.

Gravplats utan gravrätt:

Minneslund
Vi har minneslundar på Östra- och Gamla Begravningsplatsen och Norra Åsums kyrkogård. Denna begravningsform har ingen gravrätt. Minneslunden är en anonym plats utan namn. De anhöriga är inte närvarande vid urnsättningen och blir heller inte informerade om var den avlidnes aska finns. Det finns en gemensam smyckningsplats där anhöriga får sätta snittblommor och gravljus. Ingen annan smyckning får förekomma.  

Askgravlund
Finns på Östra begravningsplatesen, Heliga Trefaldighets kyrkogård och Norra Åsums kyrkogård. Till skillnad från minneslund är anhöriga välkomna att närvara vid urnsättningen.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för vården av askgravlunden och planteringen
inom detta område. Anhöriga är välkomna att smycka med snittblommor och gravljus på en anvisad plats.
På Östra begrvningsplatsen beställer Kyrkogårdsförvaltningen efter urnsättningen ett glasblock med den avlidnes namn. Glasblocket monteras och fogas in i en större glaspelare.
På Norra Åsums kyrkogård och Heliga Trefaldighets kyrkogård beställs en metallplakett i form av en bronsplatta. I Norra Åsums kyrkogård infogas den i askgravlunden som är i form av en en stenpelare. I Heliga Trefaldighets kyrkogård infogas den i askgravlunden som är i form av en cirkelformad granitmur.