Foto: Mattias Persson

Viktiga renoveringar i Bjärtrå kyrka

År 1907 togs väggen bort mellan kyrkorummet och den forna sakristian (sakristian var då där altaret är nu). Två utbyggnader byggdes på kyrkans norra sida, den ena blev ny sakristia och den andra värmecentral (nytt värmesystem installerades vid denna tidpunkt). Kyrkan fick även ett nytt yttertak av järnplåt, nytt golv, tornur och ny orgel med 16 stämmor. Brotrappor av sten byggdes. Nya inventarier: Ljuskronor, lampetter och en altarprydnad bl.a. Allt till en kostnad av 25.000 kr. Kyrkan återinvigdes den 1 december 1907.

År 1926 installerades ett nytt värmesystem och kyrkans innerväggar och tak rengjordes grundligt.

Åren 1944-45 restaurerades kyrkan genomgripande från grunden till tornrummet. Restaureringen genomfördes av arbetslösa församlingsbor och innefattade både kyrka, gravkapell, bisättningsrum, gamla kyrkogården och terrassmur. 3622 dagsverk skapade restaureringsarbetet. Arbetet utfördes i arbetslöshetnämdes regi då församlingen fått avslag år 1942 på sin ansökan om statsbidrag för arbetet. Kyrkan återinvigdes av Biskop Torsten Bohlin den 15 april 1945. Vid återinvigningen skänkes gåvor till kyrkan. Klicka här för att se ett urval av dessa!

År 1990-1991 utfördes omfattande puts och målningsarbeten av kyrkans ytterfasader och en allmän upprustning av kyrkans interiörer och installationer. Valven och väggarna i långhus och kor rengjordes och ommålades med limfärg. Taket under läktaren samt kyrkbänkarna ommålades med linoljefärg. En ombyggnad av utrymmena under läktaren genomfördes för att skapa ett bättre kapprum samt toaletter.  Framme i koret togs båda kyrkvärdsbänkarna bort samtidigt som de främsta bänkraderna avlägsnades för att skapa mer utrymme. Nummertavlorna flyttades och monterades på de främre bänkfronterna. Plåttaket på tornspiran reparerades. Kyrkan återinvigdes av biskop Karl-Johan Tyrberg på Alla Helgons dag år 1991.

Trots noggranna förundersökningar uppdagades inte de kraftiga rötskadorna som fanns i takrotet och i övrig takkonstruktion förrän i restaureringens 1990-1991s slutskede, detta innebar att hela torntaket fick avtäckas och delar av timret bytas ut allt eftersom ny kopparplåt lades.