Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Köpings pastorat.

Kyrkofullmäktiges uppgifter enl kyrkoordningens 3 kap

2 §

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst
1. godkännande av församlingsinstruktionen
2. mål och riktlinjer för verksamheten,
3. budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor,
4. val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråd och valnämnden,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ersättning till förtroendevalda och revisorer,
7. fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning, och
8. ansvarsfrihet.
Kyrkofullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i kyrkoordningen.

3 §
Kyrkofullmäktige får uppdra åt kyrkorådet att i fullmäktiges ställe fatta beslut i ett visst ärende eller vissa grupper av ärenden.
       Sådana ärenden som avses i 2 § får dock inte delegeras.

Ledamöter och ersättare för år 2022-2025

Ordinarie ledamöter:


Johan Pettersson (ordförande)
Hans Andersson (1:e vice ordförande)
Åse Ellingsen-Vesper (2:e vice ordförande)
Börje Eriksson
Annie Ahlqvist
Lars Pettersson
Seija Eriksson
Sören Mårtensson
Ulrik Larsson
Mårten Gustavsson
Kristina Blomkvist
Elin Pettersson
Roger Eklund
Sara Sellholm
Ola Pettersson
Peter Stafflin
Christine Eek
Gerd Holmström
Nicole Lisegran
Agneta Sellholm
Tommy Svanborg
Lennart Sandberg
Peter Vesper
Anna Eriksson
Per Flinck
Thomas Broström
Jesper Eriksson
Mari Sjöblom
Ulrica Uggla
Viveca Sandberg
Kerstin Herbertsson
Catarina Kullman
Karin Eriksson
Svante Eriksson
Malin Wikman 

Ersättare:

Lars Andersson
Karin Hellström
Lars Isaksson
Gordana Jovanovic
Ann-Marie Lundin
Marie Oskarsson
Kenneth Pettersson
Edvard Ruin
David Rutström
Ritva Sjöholm
Thomas Smedberg
Iris Staaf
Janne Vellbeck

 

Sekreterare: Kajsa Landström
Vice sekreterare: Karin Hellström