Köpings kyrka

Köpings kyrka tillkom efter att den tidigare kyrkan på platsen, Jämmertuna kyrka, brann ned på 1400-talet.

Kyrkans historia

Den första kyrkan på åsen tillhörde socknen och kallades för Jämmertuna kyrka. Den eldhärjades svårt år 1437. Eftersom stadskyrkan nu var förfallen och skulle rivas, så byggdes en kyrka rymlig nog för både stad och socken. Planen blev i det närmaste kvadratisk med ett mittskepp och två sidoskepp.
En klockstapel uppfördes öster om kyrkan, troligen vid 1500-talets början.
År 1626 (årtalet står inskrivet på utsidan av tornmuren) restes en smal, spetsig tornspira, som 18 år senare försågs med ett kors.

Kyrkans arkitekt är Tessin d.y.

I slutet av 1600-talet företogs nästa om- och tillbyggnad. År 1687 gjordes en ritning över kyrkan med den planerade tillbyggnaden. Karl Xl anlitade den framstående arkitekten Nicodemus Tessin d.y och dennes verk blev den nuvarande kyrkan. Invigningen skedde år 1706.

Byggmästaren Israel Dahls initialer återfinner man på västmuren tillsammans med årtalet 1703 (vissa valv är trots detta från senmedeltiden). Korets avslutning blev tresidig. Portar öppnades i långhusets mitt på norra och södra sidan, och dess dörrar används än i dag. Fönsteröppningarna förstorades och det nya taket spånkläddes.
Den smala höga tornspiran från år 1626 behölls, tills den år 1734 revs för att ersättas med den nuvarande. Denna stod färdigrest år 1741. Jordgloben, korset och solen i form av ett gubbansikte kröner spiran. År 1792 anskaffades det ännu i bruk varande tornuret från Stjärnsund.

Kyrkans torn täcktes år 1935 med plåt. Inskriptionen "A D 1954-1974" på västmuren bekräftar kyrkans senaste restaurering, ut- och invändigt, som genomfördes av byggnadsfirman Anders Diös AB. Därvid täcktes säteritaket 1969 med plåt.
Tornets kors och flöjel förgylldes 1974, likaså urtavlornas siffror och visare.

Altarskåp från 1500-talet

Altarskåpet, kyrkans förnämligaste klenod, kommer från Nordtyskland och är sannolikt tillverkat omkring år 1520. Skåpet består av fyra huvuddelar.

När skåpet är helt öppet, visas i förgylld skulptur i mittpartiet Jungfru Maria med Jesusbarnet. Hon står på månskäran. På Marias vänstra sida framställs Sankt Olov trampande sin besegrade, till drake förvandlade, hedniske bror Harald under fötterna. På Marias högra sida står Sankta Ursula med sitt marterredskap, pilen, i handen.
Köpings kyrka tillkom efter att den tidigareI skåpdörrarna framträder de tolv apostlarna och på kolonetterna mellan dem, liksom i mittpartiet, står små skulpturer av 24 helgon.

De inre flyglarnas baksidor och de yttre flyglarnas båda sidor bär målningar utförda på trä. De inre flyglarnas baksidor visar Korsnedtagningen och Gregorii mässa. Den norra ytterflygeln visat Sankta Katarina. Vid Katarinas fötter ligger plågoanden kejsar Maxentius, som lät halshugga henne i början av 300-talet. Den södra ytterflygeln visar Sankta Barbara. Ytterflyglarnas baksidor framställer scener ur olika helgonlegender: S:t Olovs dop år 1014 och därunder en av hans seglatser.

På den södra dörren ser vi hur den engelska kungadottern Ursula. Altarskåpets fotstycke visar Uppståndelsen. Söder härom kommer Heliga Tre Konungar. På de norra delen framställs Sankt Hieronymus. Därintill står Sankta Maria Magdalena med sin smörjekruka.

1500-tals dopfunt i sandsten

Dopfunten av sandsten är ett uppsvenskt arbete från 1500-talets början.

En predikstol anskaffades till kyrkan år 1629. Av den finns endast några delar bevarade på norra väggen i sakristian. 1728 beställdes den nuvarande predikstolen av Gottlob Rohsenberg i Stockholm för 3 000 daler kopparmynt.

Orglar och andra inventarier

År 1975 anskaffades en ny läktarorgel till kyrkan från orgelfirman B Christensen&Sønner i Danmark. Det består av 45 stämmor, varav 25 är kvar från föregående orgel, tillverkad 1895 av Gustaf Adolf Setterquist.

1993 inköptes en kororgel, byggd av Nye orgelbyggeri. Kororgeln har två manualer och pedal. Lägg särskilt märke till cymbelstjärnan.

Kyrkan har en rik uppsättning av nattvardssilver. Kontakta någon vaktmästare för ev. visning.

I långhusets mittskepp hänger, från altaret räknat, en 20-armad krona skänkt av handelsmannen Abraham Persson och hans hustru år 1692. Därefter följer en 30-armad krona skänkt år 1707.

Mariakapellet

Vid renoveringen 1974 iordningsställdes ett Mariakapell i kyrkans nordvästra hörn. Idag finns där en plats för enskild bön och andakt. Mariakapellet finns idag i det korets östra del. Där firas många av de dagliga bönerna och veckomässorna.

Hitta till Köpings kyrka

Karta med koordinater på Google (öppnas i nytt fönster)

Altaret i Köpings kykra Foto: M Lindgren
Altargången i Köpings kyrka Foto: M Lindgren
Vänster sida av altargången i Köpings kyrka Foto: M Lindgren
Höger sida av altargången i Köpings kyrka