Gudstjänst i hemmet

med bara dig själv närvarande, möjligen någon fler

Börja med att tända ett ljus och läs dessa ord:
Detta ljus påminner mig om gåvan jag fick i dopet och om Jesus som säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Be därefter Överlåtelsebönen:
Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja,
allt i mig känner du och omsluter med ömhet,
det svaga likaväl som det starka,
det sjuka likaväl som det friska.
Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll.
Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer.
Fyll mig med ditt goda, så att jag blir till välsignelse.
Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen.

Läsning från Gamla Testamentet:
Herren är min herde, mig skall intet fattas,
han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro,
han vederkvicker min själ,
han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.
Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont,
ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig.
Du dukar ett bord för i mina ovänners åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.
Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar
Och jag skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen.

 Psaltaren 23, gamla översättningen

Psalm, sjung eller läs:

Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i kända nästet.

Herren sin trogna vårdar uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar, bär dem uppå fadersarmar.

Ingen nöd och ingen lycka skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner, sina barns bekymmer känner.

Gläd dig då, du lilla skara: Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla fiender till jorden falla.

Vad han tar och vad han giver, samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena: barnets sanna väl allena.

Läsning från ett Evangelium:              

Jesus säger: ”Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar? Men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar.”

Lukasevangeliet kapitel 12

En stund av tyst begrundan

Trosbekännelsen, läs dessa ord:
Tillsammans med människor i alla länder och i alla tider, stämmer jag in i Kyrkans bekännelse:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfru Maria,
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket,på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Kyrkans förbön               

Be din egen bön, tyst om det passar bäst. Berätta för Gud om det som ligger dig närmast om hjärtat. 

Be för krigets offer och de som drabbas av naturkatastrofer. Be för dem av oss som drabbas av pandemin. Be för dem av oss som är olyckliga och ensamma. Be för de som sörjer. Be för dem du älskar.

Herrens bön      (du får be med vilket språk eller översättning du vill) 

Tillsammans med människor i alla länder och i alla tider ber jag:

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.

Psalm, sjung eller läs:

Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst, vad än som kommer på.
Allt ju vilar i min Faders händer, skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta, han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära, Han som heter både Kraft och Råd. Morgondagens omsorg får jag spara, om än oviss syns min vandrings stig.
”Som din dag, så skall din kraft och vara”, detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla blott vid dina löften, Herre kär,
Ej min tro och ej den tröst förspilla som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig Herre, att vad helst mig händer, taga ut din trogna fadershand
Blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land.

Välsignelsen, läs:

Herre, välsigna oss och bevara oss.
Låt ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig.
Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss frid.
I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Drick en kopp Kyrkkaffe, om du har lust till det och känn att du är en del av ett stort sammanhang, mycket större än vad du kan känna just nu när alla ska hålla sig hemma och avskilda från varandra. 

Svenska kyrka i Athen, Grekland,  prästen Björn Kling.