Frågor och svar om dopet

När?
Dopgudstjänst firar vi som regel i Gustafskyrkan på lördagar, eller i samband med högmässan söndager kl. 11.00.

Är det flera barn som döps samtidigt?
Det är bara ditt barn som döps (om annat inte är avtalat)

Handlingar / dokumenter?
Barn och föräldrar bosatta i Danmark behöver följande dokumentation:

Födelseattest från den församling i vilken föräldrarna är registrerade i Danmark.
Du kan hitta din församling via Sogn.dk

Dopsamtal med prästen
Ett dopsamtal med präst sker enligt överenskommelse.

Hur går ett dop till?
Vid ett dop i Svenska kyrkan tar en präst vatten över en persons huvud tre gånger och säger: Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Hur gudstjänsten sedan utformas kan variera.  

Får man ha med egna dopdikter eller sånger vid dopgudstjänsten?
Ja, man får ha egna dikter och sånger vid dopgudstjänsten. Det finns en ordning för dopgudstjänsten. Den innehåller allt det som ett dop i Svenska kyrkan skall innehålla, men det finns utrymme för personliga tillägg. Samtala med den präst som ska döpa kring vilka dikter och sånger som ni önskar, så att de passar in i dopgudstjänstens helhet.

Måste man ha särskilda kläder när man döps?
Nej det behöver man inte. Det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop, redan i de allra första kristna församlingarna var de döpta klädda i nya vita kläder. I många församlingar kan man låna en dopklänning/dopdräkt för ett spädbarnsdop. En del församlingar har också dopdräkter och konfirmandkåpor att låna ut vid dop av barn, ungdomar och vuxna. Bäst är att kontakta den församling där dopet ska ske och fråga vad som finns för utlåning.

Är det skillnad på dop och namngivningsceremoni?
Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dop är en en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att man tillhör sin familj och ingår i en större gemenskap, församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj.  Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen. 

Dop är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet innebär att få leva i förlåtelse, och vara välsignad. Att döpas innebär att bli en del av Jesu liv, död och uppståndelse.  

Vem kontaktar jag om jag vill boka tid för dop?
Ta kontakt med den församling där du vill döpa ditt barn eller själv bli döpt.

Vad kostar ett dop?
Det kostar ingenting att bli döpt eller att döpa sitt barn. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår.  

Måste man vara medlem för att få döpa sitt barn?
Nej, det måste man inte vara. Om den/de som är vårdnadshavare vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar, oavsett föräldrarnas samfunds- eller religionstillhörighet.

Hur ser Svenska kyrkan på ensamstående föräldrar som vill döpa sitt barn?
De är välkomna att kontakta den församling där de önskar få sitt barn döpt. Dopet är alltid en relation mellan Gud och den som döps. Dopet är inte knutet till förälders/vårdnadshavares tro eller liv.

Hur ser Svenska kyrkan på två kvinnor/män som vill döpa sitt barn?
De är välkomna att kontakta den församling där de önskar få sitt barn döpt.
Dopet är alltid en relation mellan Gud och den som döps. Dopet är inte knutet till vårdnadshavares tro eller liv. Svenska kyrkan bejakar homosexuell kärlek och äktenskap.

Får man döpa barnet i en annan församling?
Ja, det får man. Men förutsättningarna för detta kan se olika ut i församlingarna, oftast beroende på praktiska omständigheter. Bäst är att kontakta församlingen och fråga vilka möjligheter till dop som finns just där.

Vi har flyttat utomlands. Får vårt barn döpas i Sverige?
Ja, kontakta den församling där ni önskar få ert barn döpt.

Kan man ha dop hemma, till exempel i trädgården?
Ja det kan man, men förutsättningarna för detta ser olika ut i församlingarna oftast beroende på praktiska omständigheter. Bäst är att kontakta din församling och fråga vilka möjligheter till dop som finns just där. Det är viktigt att samtal sker mellan de som önskar dop och prästen så att platsen för dopet inte blir något hinder för att själva dopet sker.  

Vi vill gärna ha dop enskilt och inte när församlingen har sin vanliga gudstjänst, går det?
Ja, det går. Ibland sker dop enskilt, ibland döps flera barn samtidigt i en dopgudstjänst och ibland sker dop i församlingens vanliga söndagsgudstjänst. Det ser olika ut i församlingarna, oftast beroende på praktiska omständigheter. Bäst är att kontakta din församling och fråga vilka möjligheter till dop som finns just där.  

Vad betyder det att dopet ger medlemskap i Svenska kyrkan?
Dopet ger formellt medlemskap i Svenska kyrkan, och det ger tillträde till nattvarden och rätten att vara fadder vid andras dop. För att bli konfirmerad måste man vara döpt. Den döpta kan också bli kyrkvärd. Som döpt och konfirmerad kan man efter utbildning och antagning vigas till präst eller diakon.

Dopet är vägen in i gemenskap med Jesus och kyrkan. Kyrkan är hela den världsvida kristna gemenskapen, där är Svenska kyrkan och den församling där dopet sker en del. I församlingen har alla döpta något att bidra med.

Är du döpt i någon annan kristen kyrka, till exempel en frikyrka eller i katolska kyrkan blir du inte automatiskt medlem i Svenska kyrkan. Vill du senare bli medlem i Svenska kyrkan behöver du bara skicka in en ansökan till din församling. Du behöver inte döpa dig igen. 

Antecknas dopet hos kyrkan?
Ja, dopet skrivs in i församlingens dopbok, där man är folkbokförd. Om den döpte inte är folkbokförd i Sverige, skrivs det in i dopboken i den församling där dopet har ägt rum. 

Om man är döpt i en annan kyrka än Svenska kyrkan, räknas det som ett dop?
Ja så länge det skett i vatten i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn så räknas en person som döpt oavsett i vilken annan kristen kyrka eller samfund dopet skedde.  

Vem bestämmer om dop av barn när inte föräldern är vårdnadshavare?
Det är barnets vårdnadshavare som bestämmer om ett barn ska döpas. Detta är oftast föräldrarna men det kan förekomma att endast en eller ingen förälder är vårdnadshavare. Om vårdnadshavarna inte är överens om att barnet ska döpas kan inte dop ske. Från 12 års ålder krävs också att barnet självt ger sitt samtycke.  

Kan man döpa barn som har en förälder som tillhör ett annat samfund eller en annan religion?
Ja om båda föräldrarna också är vårdnadshavare och båda vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar att döpa barnet, oavsett vårdnadshavarnas samfunds- eller religionstillhörighet. 

Döper Svenska kyrkan vuxna?
Ja, en person som inte är döpt kan oavsett ålder vända sig till Svenska kyrkan för att bli döpt. 

Vem får vara fadder?
Den som är döpt kan vara fadder. Men det finns inget krav på att faddern ska vara döpt just enligt Svenska kyrkans ordning eller tillhöra Svenska kyrkan även om det är önskvärt. Fadderskapet handlar om viljan att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa och kristen.

Hur många faddrar får man ha?

Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha, man behöver inte ha någon fadder alls. Fadderskapet är ett särskilt uppdrag som någon eller några människor får för att finnas som stöd för att den som döpts ska kunna växa och mogna som människa och som kristen. Om man önskar en fadder men tycker att det är svårt att välja ut någon särskild person i barnets närhet för att vara fadder kan man samtala med dopprästen om detta.

Kan man ta bort/lägga till faddrar?
Faddrar finns antecknade i Svenska kyrkans register, som är av den typ, där det inte går att göra förändringar. Detta eftersom faddrarna knyts till den som döps vid dopet. Ibland uppstår det komplikationer kring fadderskapet. Ett exempel kan vara att en fadder dör och då önskar man ytterligare en fadder som kan ta vid och ansvara för den döpta personens kristna växt och mognad. I exemplet fyller det ursprungliga fadderskapet inte sin funktion.