Urngravplats med gravkammare.

Gravplatsen har en gjuten nedgrävd urnkammare och är försedd med befintlig liggande gravsten i storlek 90 x 90 cm.

Finns det en befintlig gravsten vid upplåtandet, så ingår den kostnadsfritt i gravrätten. Text och dekor ombesörjs och bekostas dock av gravrättsinnehavaren. Gravplatsen kan förses med en ny gravsten vilken då ska se ut enligt reglemente.

Askurnan ska vara av beständigt material.

Upplåtelsetiden är 25 år och kan förnyas. Om inte gravrätten förnyas töms urnkammaren när 25 år har gått sedan den senaste gravsättningen. Askan gravsätts då anonymt i minneslunden och urnan förstörs.

Öppnande av urnkammare får endast ske genom kyrkogårdsförvaltningens försorg!