Om Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling

Ett redskap för dem som vill ställa om sin verksamhet så att den bidrar till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor.

Tillvaron har verkat vara nästan obegränsad. Det fanns en ny kontinent att kolonisera när Europa blev för fattigt och trångt. Det har i ett par hundra år funnits lättåtkomlig energi att tillgå. Den har varit så billig att vi kunnat slösa. Vi har helt enkelt vant oss vid att kunna expandera oss ur kriser. Nu har vi nått flera gränser. Mer växthusga­ser i atmosfären destabiliserar med säkerhet klimatet. Kan då jorden ge föda åt alla miljar­der människor? Kan rättvis fördelning för­verkligas när kampen om överlevnad skärps? Har freden någon chans?
Tänk om Gud har rustat också för att möta denna kris? Tänk om vi har resurser, andliga, psykiska och materiella, också för det? Tänk om den givandets grundstruktur som kristen tro anar i tillvaron, kan få oss att öppna våra krampaktiga grepp om det vi uppnått och se möjligheterna och glädjen i en förändrad livs­stil?

Så står det i ärkebiskopens förord till Biskops­brev om klimatet 2014. Alltsedan FN-konferensen om miljö och hållbar utveckling som hölls i Rio de Janeiro 1992 har många goda initiativ tagits världen över genom bland annat Kyrkornas världsråd. Resultet visar sig i form av god uppslutning från kyrkornas sida i miljö- och klimatfrågorna. Vi är inte framme men vi är på väg. Genom Svenska kyrkans miljöledningssystem som introducerades 1999 har miljöarbetet fått en tydligare struktur och lett fram till ett stort engagemang med många goda resultat. Nu finns miljöledningssystemet för alla kyrkor och samfund inom Sveriges kristna råd så att vi tillsammans kan arbeta för en hållbar värld.

Svenska kyrkan har utarbetat och utvecklat detta redskap som församlingar, samfund och organisationer kan arbeta utifrån för att göra ett konkret arbete som bidrar till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla – kyrkornas miljödiplomering. Det handlar alltså om att både tillämpa ett målstyrt processinriktat arbetssätt och att utföra ett antal förbättringsåtgärder. Miljöarbetet är en del av Guds och kyrkans mission och vi är sända till världen som medskapare. Alla kyrkans möten och samtal om mål, mening och livsval sätter fokus på det miljödiplomeringen syftar till: liv och liv i överflöd.