Minneslund på Gråmanstorp kyrkogård

Minneslunden är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner.

Askans läge i minneslunden markeras inte och gravvårdar och planteringar får inte förekomma. Nedgrävning av aska utförs av kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Askan grävs ner utan hölje eller med hölje av lättförgängligt material.

Huvudmannen svarar för minneslundens vård och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på plats som kyrkogårdsförvaltningen anvisar.

Minneslunden.