Kyrkorådet i Klippans pastorat

Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att pastoratets grundläggande uppgift blir utförd.

I varje församling skall det som församlingens styrelse finnas ett kyrkoråd. Det kan också finnas nämnder. Kyrkorådet skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Kyrkorådet skall också göra de framställningar som behövs till kyrkofullmäktige och nämnder liksom till andra kyrkliga organ samt statliga och kommunala myndigheter.
 
Kyrkorådet skall
1. bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av kyrkofullmäktige,
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen och själv förvalta kyrkans och församlingens
egendom om detta inte skall skötas av någon annan, och
3. verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan.
 
Kyrkorådet utses av Kyrkofullmäktige efter varje val. Val i kyrkan sker vart fjärde år
 (Utdrag ur Kyrkoordningen)

 
Kontakt: Ulf Mathiasson, ordförande. Tel 0435-440651.

ledamöter

Ordförande Ulf Mathiasson

1 vice ordförande Ingrid Pernbring

2 vice ordförande Helena Frank

Kyrkoherde Tomas Wassenius

Ledamot Britt-Marie Molin

Ledamot Michael Persson

Ledamot Ingemo Nilsson

Ledamot Lennart Svensson

Ledamot Janet Svensson

Ersättare Ingemar Haggärde

Ersättare Anette Nilsson

Ersättare Björn Samuelsson 

Ersättare Ola Andreasson

Sekreterare

Johanna Gredfors Ottesen