En ordförandeklubba ligger på ett blankt bord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkofullmäktige i Klippans pastorat

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt.

Det gäller främst:


1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. kyrkorådets, kyrkonämndens och andra nämnders organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd, kyrkonämnden och andra nämnder,
5. val av revisorer och revisorsersättare,
6. grunderna för ekonomiska förmåner åt förtroendevalda, och
7. årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kyrkofullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i kyrkoordningen.
Samfällda kyrkofullmäktige får, i fråga om första stycket 1, inte besluta om
andra mål och riktlinjer än sådana som avser ekonomisk utjämning, resurshushållning och service.
 
Kyrkoherden har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten vid kyrkofullmäktiges sammanträden samt att få sin mening antecknad i protokollet (särskild mening).
Kyrkofullmäktige får bestämma att också andra skall ha rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.

Ärendena i kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige skall besluta i ärenden som har väckts av
1. kyrkorådet eller någon nämnd,
2. en ledamot genom en motion,
3. Kyrkostyrelsen eller övriga organ som är tillsatta av Kyrkomötet,
4. stiftsstyrelsen eller någon nämnd som är tillsatt av stiftsfullmäktige,
5. domkapitlet, eller
6. revisorerna, om ärendet gäller en förvaltning som har samband med revisionsuppdraget.
 
Ledamöter och ersättare skall väljas för fyra år räknat från och med den 1
januari året efter valåret.
(Utdrag ur Kyrkoordningen)

Ledamöter i Kyrkofullmäktige

Christer Ohlin, Aktiv Kyrka i Klippans pastorat (ordförande)

Ingemo Nilsson, Aktiv Kyrka i Klippans pastorat (1 vice ordförande)

Åsa Edvardsson, Sverigedemokraterna (2 vice ordförande)

Helena Frank, Aktiv Kyrka i Klippans pastorat 

Elin Luckmann, Sverigedemokraterna 

Michael Persson, Aktiv Kyrka i Klippans pastorat 

Anne Rosengren, Aktiv Kyrka i Klippans pastorat 

Anette Nilsson, Aktiv Kyrka i Klippans pastorat 

Agneta Adolfsson, Aktiv Kyrka i Klippans pastorat 

Ann-Louise Andrén, Aktiv Kyrka i Klippans pastorat 

Karin Fors, Aktiv Kyrka i Klippans pastorat 

Kerstin Höckert, Aktiv Kyrka i Klippans pastorat 

Mats Johansson, Aktiv Kyrka i Klippans pastorat 

Nils Olov Johansson, Aktiv Kyrka i Klippans pastorat 

Agneta M Jönsson, Aktiv Kyrka i Klippans pastorat 

Ros-Mari Jönsson, Aktiv Kyrka i Klippans pastorat 

Göran Karlsson, Aktiv Kyrka i Klippans pastorat 

Conny Lindqvist, Aktiv Kyrka i Klippans pastorat 

Charlotta Mathiasson, Aktiv Kyrka i Klippans pastorat 

Ulf Mathiasson, Aktiv Kyrka i Klippans pastorat 

Britt-Marie Molin Aktiv Kyrka i Klippans pastorat 

 

Sekreterare

Johanna Gredfors Ottesen

 

  Kontakta Johanna om du vill ha tillgång till tidigare protokoll eller annan information.

 • Johanna Gredfors Ottesen

  Johanna Gredfors Ottesen

  Dataskyddsombud, Förvaltningssekreterare

  Mer om Johanna Gredfors Ottesen

  Johanna finns på plats tisdagar, onsdagar och torsdagar.