Kyrkofullmäktige i Klippans pastorat

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt.

Det gäller främst:


1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. kyrkorådets, kyrkonämndens och andra nämnders organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd, kyrkonämnden och andra nämnder,
5. val av revisorer och revisorsersättare,
6. grunderna för ekonomiska förmåner åt förtroendevalda, och
7. årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kyrkofullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i kyrkoordningen.
Samfällda kyrkofullmäktige får, i fråga om första stycket 1, inte besluta om
andra mål och riktlinjer än sådana som avser ekonomisk utjämning, resurshushållning och service.
 
Kyrkoherden har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten vid kyrkofullmäktiges sammanträden samt att få sin mening antecknad i protokollet (särskild mening).
Kyrkofullmäktige får bestämma att också andra skall ha rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.

Ärendena i kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige skall besluta i ärenden som har väckts av
1. kyrkorådet eller någon nämnd,
2. en ledamot genom en motion,
3. Kyrkostyrelsen eller övriga organ som är tillsatta av Kyrkomötet,
4. stiftsstyrelsen eller någon nämnd som är tillsatt av stiftsfullmäktige,
5. domkapitlet, eller
6. revisorerna, om ärendet gäller en förvaltning som har samband med revisionsuppdraget.
 
Ledamöter och ersättare skall väljas för fyra år räknat från och med den 1
januari året efter valåret.
(Utdrag ur Kyrkoordningen)

Ledamöter i Kyrkofullmäktige

Ann-Charlotte Tufvesson                       Ordförande

Michael Persson                                      1 vice ordförande

Ingemo Nilsson                                        2 vice ordförande

Helena Frank                                            ledamot

Ingrid Pernbring                                       ledamot

Ulf Mathiasson                                         ledamot

Jonathan Persson Dahl                            ledamot

Malena Engberg                                       ledamot

Ingemo Nilsson                                         ledamot

Susanne Månsson                                    ledamot

Susanne Olsson                                        ledamot

Michael Persson                                       ledamot

Ann-Charlotte Tufvesson                       ledamot

Britt-Marie Molin                                     ledamot

Kerstin Höckert                                        ledamot

Göran Karlsson                                         ledamot

Anette Nilsson                                          ledamot

Sally Lagerqvist                                        ledamot

Björn Samuelsson                                     ledamot

Lennart Svensson                                     ledamot

Elsebeth Pålsson                                      ledamot

Ros-Marie Jönsson                                  ledamot

Kristian Karlsson                                       ledamot

Gunnel Grånsten                                      ledamot

Charlotta Mathiasson                              ledamot

Marie Tullsson                                          ledamot

Carl-Gustav Pernbring                            ledamot

Ingemar Haggärde                                   ledamot

Thilda Andersson                                     ersättare

Sekreterare

Johanna Gredfors Ottesen