Vårt hållbarhetsarbete

Nu är vi miljödiplomerade enligt steg 2 i Svenska kyrkans miljödiplomering! Här kan du läsa mer om vad det innebär.

I oktober 2020 diplomerades Klippans pastorat enligt steg 1 i Svenska kyrkans miljödiplomering och i februari 2023 enligt steg 2. Det innebär att vi vill arbeta systematiskt med hållbarhet. Med stöd av miljöledningssystemet får vi verktyg för att sätta upp mål och konkreta delmål, men också för att skapa rutiner för till exempel uppföljning och kommunikation.
Vår förhoppning är att vi alla i Klippans pastorat, anställda, förtroendevalda, ideella och församlingsbor ska göra detta tillsammans!

INTRYCK, UTTRYCK OCH AVTRYCK

Sedan pastoratet bildades har vi arbetat efter att vår vision ska genomsyra allt vi gör och arbetar för:

Vi är en kyrka i tiden som vill göra intryck, ge möjligheter till uttryck och lämna goda avtryck.

I hållbarhetsarbetet vill vi förverkliga visionen såhär:

GÖRA INTRYCK
genom att kontinuerligt inspirera andra och visa goda, gröna exempel samt öka kunskapen om hållbar utveckling.

GE MÖJLIGHETER TILL UTTRYCK
uppmuntra församlingsbor, anställda, förtroendevalda och kyrkobesökare att tänka grönt, och tänka högt!

LÄMNA GODA AVTRYCK
lämna gröna fotspår efter oss, med respekt och ansvar för skapelsen. Vi vill vara ett långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart pastorat som förmedlar hopp.

För varje område nedan har vi tagit fram mål, delmål och en åtgärdsplan. De olika områdena ser du nedan.

Under 2023 fortsätter vårt arbete mot steg 3 i miljödiplomeringen.

1. Pastoral verksamhet

Vi vill att hållbarhetstanken för miljö, rättvisa, människor existens och sociala liv ska genomsyra gudstjänster, diakoni, undervisning och mission.

2. Förvaltning och ekonomi

Vi vill integrera ett miljö- och hållbarhetsperspektiv i vårt ekonomiska arbete

3. Byggnader

Vi vill etablera ett grönt och hållbart fastighetstänk i hela pastoratet samt minska energianvändningen generellt.

4. Kyrkogårdar och markanläggningar

Vi vill anpassa våra kyrkogårdsmiljöer så att vårt arbete blir mer hållbart.

5. Varor och tjänster

Vi ska i största möjliga mån använda miljövänliga varor och tjänster.

6. Transporter och kommunikation

Vi vill minska våra utsläpp som beror på transporter, både av pastoratet ägda fordon och genom körning med privata bilar i tjänsten.

7. Kemikalier och avfall

Vi vill arbeta för att sortera vårt avfall på rätt sätt.

Miljödiplomering - dokument

Här kan du som är intresserad läsa våra miljödiplomeringsdokument.

Om Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling

Ett redskap för dem som vill ställa om sin verksamhet så att den bidrar till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor.