Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter på Västra Sönnarslöv kyrkogård

Viktig text att läsa för dig som är eller kommer att bli gravrättsinnehavare.

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen.

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att

  • bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen,
  • bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet, gäller ej vid begränsad gravrätt,
  • bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt, gäller ej vid begränsad gravrätt,
  • få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång,
  • återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen.

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att

  • hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, gäller ej vid begränsad gravrätt,
  • iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningarnas utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt,
  • före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten,
  • anmäla ny gravrättsinnehavare,
  • anmäla adressändring.