Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter på Riseberga kyrkogård

En viktig text att läsa för dig som är eller kommer att bli gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen.

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att

  • bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen,
  • bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet, gäller ej vid begränsad gravrätt,
  • bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt, gäller ej vid begränsad gravrätt,
  • få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång,
  • återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen.

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att

  • hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, gäller ej vid begränsad gravrätt,
  • iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningarnas utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt,
  • före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten,
  • anmäla ny gravrättsinnehavare,
  • anmäla adressändring.

Gravskötselavtal

Har inte gravrättsinnehavare möjlighet att själv ”hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick” så kan man teckna gravskötselavtal med oss.

Gravskötsel kan beställas dels som ettårsavtal, där årskostnaden faktureras i förskott, dels som avräkningsavtal, där den aktuella årskostnaden avräknas innestående medel. Innan nytt gravskötselavtal tecknas, besiktigas gravplatsen och eventuell brist i underhållet åtgärdas på gravrättsinnehavarens bekostnad.

Käthe Saynor

Käthe Saynor

Svenska kyrkan, Klippans pastorat

Gravregisteransvarig

Mer om Käthe Saynor

Käthe har sitt kontor i församlingsgården i Östra Ljungby och nås på telefon tisdag-torsdag.

Tjänster till gravrättsinnehavare

Vi utför diverse tjänster såsom tvätt av gravsten, uppgrävning och plantering av växter, utläggning av singel m.m. Kontakt tas med ansvarig kyrkvaktmästare.

Göran Sonesson

Göran Sonesson

Svenska kyrkan, Klippans pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Göran Sonesson

Kontakta Göran om du har ärenden eller frågor som rör Riseberga kyrkogård.