Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter – Östra Ljungby kyrkogård

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen.

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att

  • bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen,
  • bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet, gäller ej vid begränsad gravrätt,
  • bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt, gäller ej vid begränsad gravrätt,
  • få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång,
  • återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen.

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att

  • hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, gäller ej vid begränsad gravrätt,
  • iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningarnas utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt,
  • före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten,
  • anmäla ny gravrättsinnehavare,
  • anmäla adressändring.