Begravningsavgift och begravningsombud

Begravningsavgift
Alla som är folkbokförda och betalar kommunal inkomstskatt betalar begravningsavgift till den församling, samfällighet eller kommun som är huvudman för begravningsverksamheten på orten. 
Begravnings avgiften är en uppbörd vilket innebär att den anges på skattsedeln. Avgiften beräknas utifrån den kommunala beskattningsbara inkomsten. 

Alla folkbokförda i Sverige har rätt till nedanstående tjänster:
- Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.
- Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
- Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
- Kremering.
- Lokal för förvaring och visning av stoftet.
- Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Utöver detta finansierar begravningsavgiften alla de olika åtgärder som har ett direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna, till exempel tillhörande administration, nyanläggning av begravningsplatser, skötsel av de allmänna ytorna på begravningsplatser samt vård och bevarande av kulturhistoriskt särskilt värdefulla gravplatser. Även begravningsombudens verksamhet finansieras via begravningsavgiften.

Begravningsombud
Enligt 10 kap 1 § begravningslagen ska Länsstyrelsen förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingar tar till vara de personers intresse som inte tillhör Svenska kyrkan. 

Kommunerna i Skåne län har fått möjlighet att föreslå lämpliga personer. Annons har gett möjlighet för andra religiösa samfund och livsåskådningsorganisationer att föreslå lämpliga personer för uppdraget.

Länsstyrelsen har beslutat att förordna följande person att granska begravningsverksamheten i Klippans pastorat under innevarande mandatperiod:

Paul Gustavsson
Ängelholmsgatan 80
264 31  Klippan