Att ansvara för en grav

En eller flera närstående brukar ta på sig ansvaret för en gravplats. De får ansvar för en så kallad gravrätt och de kallas för gravrättsinnehavare. Gravrätten innebär att den som avlidit har rätt till gravplatsen under 25 år efter att själva gravsättningen ägde rum. Under de här 25 åren behöver de anhöriga inte betala något för platsen. Vill man därefter som närstående förlänga tiden för rättigheterna till gravplatsen går det att göra kostnadsfritt.  

Ibland kan det hända att en grav har flera platser och att exempelvis en make eller maka ska begravas på samma plats som den som avlidit först. Om så är fallet kommer gravrätten för den första som blivit gravsatt förlängas, så att båda har gravrätt 25 år framåt i tiden från det att den senaste gravsättningen gjordes. Om man inte väljer att förlänga gravrätten kommer gravplatsen återgå till huvudmannen, Svenska kyrkan. Då kan någon annan begravas på platsen. 

Ta hjälp med skötseln 

Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, men om du inte kan eller vill sköta graven själv har du som är gravrättsinnehavare möjlighet att få hjälp att sköta gravplatsen. Då tecknar du ett avtal om skötseln med oss. Det betyder att vi sköter om gravplatsen i ditt ställe. Det finns flera valmöjligheter angående vad som ingår. Kontakta oss så hjälper vi dig gärna! 

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen.

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att

  • bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen,
  • bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet, gäller ej vid begränsad gravrätt,
  • bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt, gäller ej vid begränsad gravrätt,
  • få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång,
  • återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen.

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att

  • hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, gäller ej vid begränsad gravrätt,
  • iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningarnas utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt,
  • före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten,
  • anmäla ny gravrättsinnehavare,
  • anmäla adressändring.

 

Tjänster till gravrättsinnehavare

Vi utför diverse tjänster såsom tvätt av gravsten, uppgrävning och plantering av växter, utläggning av singel m.m. Kontakt tas med ansvarig kyrkvaktmästare.
På länken här nedan hittar du kontaktuppgifter till dem.

Våra kyrkovaktmästare

Kontakt