Askgravplats

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen och är en gravplatstyp med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel.

En askgravplats upplåts på 25 år och gravrätten kan förnyas. Askgravplatsen har plats för 2 askor. Askan grävs ner utan hölje eller med hölje av lättförgängligt material.  Huvudmannen ansvarar för att såväl de allmänna ytorna inom en gruppering av askgravplatser som de enskilda gravplatserna hålls i ett ordnat och värdigt skick. I samband med upplåtelsen, men före gravsättningen, tar huvudmannen ut en avgift för namnplatta – om denna önskas – och för skötsel av själva gravplatsytan under upplåtelsetiden. Gravrättsinnehavarna får smycka med snittblommor och ljus.

När ytterligare en aska gravsätts förlängs gravrätten automatiskt så att den blir 25 år från senaste gravsättningen. Vid förlängningen tas en avgift ut för ny namnplatta samt för förlängning av skötseln.

Askgravplatsen på Kapellkyrkogården