Foto: Maria Thelin

Våra kyrkor

Här finns information om våra kyrkor

Kinnarumma Kyrka

På platsen kring nuvarande Kinnarumma kyrka har sammanlagt funnits fyra kyrkobyggnader, tre tidigare kyrkor på nuvarande plats samt en kyrka belägen söder om nuvarande kyrka.

1100-tal  Utgrävningar visar att den första kyrkan var en stavkyrka daterad till 1100-talet.

1690-tal  Stavkyrkan ersattes av en träkyrka med rödmålade spånklädda furutimmer på 1690- talet. Denna kyrka flyttades 1912 till Ramnaparken i Borås, där den än idag ingår i Borås museum.

1904-07  Efter ritningar av arkitekten Adrian Crispin Peterson, Göteborg, uppfördes en ny kyrkobyggnad i sten. Kyrkan revs 1942 på grund av stora tekniska problem.

1940  stod nya kyrkan i Kinnarumma klar och invigdes på den helige Mikaels dag den 29 september och utgörs av en stenkyrka med ett torn i väster, smalare kor i öster och sakristia i norr. Arkitekt Sigfrid Ericson stod för ritningarna. I Kinnarumma kyrka ritade Ericson även kyrkans bänkinredning, orgelfasad, predikstol och altarring. För den konstnärliga utsmyckningen svarade Gunnar Torhamn.

1970  gjordes invändiga renoveringar och bl a utsmyckades predikstolen 1970 av Göteborgskonstnären Joel Mila och tre år senare även läktarbröstningen med målningar.

1975  byggdes läktarunderbyggnaden efter ritningar av arkitekt Arne Nygård. I samband med detta togs de bakre bänkraderna bort och väggarna putsades lika övriga väggar.

http://www.kyrkokartan.se/056535/Kinnarumma_kyrka

Rydboholms Kyrka

 

1852 byggs Rydboholms kapell som ett långhus med kor av fabrikanten Sven Eriksson som drev Rydboholms fabriker, Sveriges första och största mekaniska bomullsväveri. 1884 fick kapellet sin första orgel, byggd av Molander i Göteborg.

1899 byggdes kapellet till med ett torn i nordväst och en sakristia i sydöst. De tidigare stora bågformade fönstren på den sydöstra gaveln vid sakristian sattes igen.

1899/1900 kompletterades kapellet med klockor tillverkade av klockgjutarefirman Joh. Bergman & Co. 1902 fick orgeln en ny orgelfasad inför kyrkans 50-års jubileum.

1918-20 genomfördes en omfattande restaurering som innebar stora invändiga förändringar av kapellet.

Hela kapellet målades om med dekorationsmålningar utförda av John Hedaeus, Borås. Idag finns dessa kvar i fönsternischer, på taklisten, kring dörrparti i vapenhuset samt som takdekorationer kring ljuskronorna.

Samtidigt förändrades stora delar av kyrkans inredning, bl a ny predikstol med ändrad placering, nytt altare och altartavla, krucifix, bänkinredningen m.m.

Endast altarringen blev kvar från den äldre inredningen.

Ett stjärnformat fönster i taket över koret sattes igen och de befintliga väggmålerierna som bland annat bestod av fältindelningar och illusionsmålad tempelgavel på korets sydöstra vägg, målades över.

1934 byggdes tornets övre del om efter ritningar av arkitekt Sigfrid Eriksson.

1936 byggdes kapellets orgel från 1884 om av Olof Hammarberg i Göteborg.

1937 redovisar Sigfrid Eriksson ett förslag till invändig renovering, då bl a bänkraderna målades om tillsammans med flera av dörrarna. Eventuellt målades väggdekoren från 1918-20 över, medan dekoren i fönsternischer m.m. bibehölls. Dörrpartier mot sydväst, till kyrkorum och källare, utbyttes i sin helhet.

1952 målades kapellet om utvändigt inför 100-årsjubileum.

1962 upphör patronatsrätten och Kinnarumma församling tar ett delat ansvar för kyrkan.

1970 övergick hela kyrkans förvaltning till Kinnarumma församling.

1988 Tornluckorna ersattes med fasta jalusier. 1999 lades nytt plåttak i med svartmålad skivtäckning.

2012 Kyrkan står klar efter en omfattande inre och yttre renovering som innebar bl a renovering av dekorationsmålningarna utförda av John Hedaeus, borttagning av några bänkar längst bak och en ny skjutbar glasvägg sätts på plats med mönster från Rydboholmsbolaget som åtskiljer kyrkorummet och en liten samlingssal.

http://www.kyrkokartan.se/056536/Rydboholms_kyrka

Seglora Kyrka

 

1903 Nuvarande kyrka färdigställs efter ritningar av arkitekt Adrian Crispin Peterson med plats för 800 personer.

1916 Seglora "gamla" kyrka demonteras och flyttas till Skansen i Stockholm för en köpesumma om 1 000 kr. Renoveringar som kan nämnas är följande:

1966-67 utförs en reparation efter ritningar av arkitekt Herman Norgren. Invändigt blir det en ny färgsättning, Bänkkvarter ombyggdes med befintliga gavlar och flera bänkrader borttogs så att antalet sittplatser minskade från 800 till ca 480. Befintligt trägolv belades med linoleummatta, nya innanfönster med nya fönsterbänkar i marmor monterades. Under södra och norra läktarna byggdes nya rum med förråd i söder samt sakristia och toalett i norr. Varmluftsystem kompletterades med radiatorer och lucköppning/klockringning elektrifierades samtidigt som elanläggning och belysning i kyrkan renoverades.

1993-94 repareras och förstärks tornet. Ny stålbalkstomme monteras i övre del av torn samt i spiran. Spirans träuppbyggnad samt kopparbeslagning nytillverkas. De nedre tornluckorna igenmurades på insidan i syfte att förstärka tornkonstruktionen. Delar av fasadtegel ommurades/omfogades.

http://www.kyrkokartan.se/056534/Seglora_kyrka