Kontroll av gravstenar

Instabila och fallande gravvårdar är en arbetsmiljörisk för personal på kyrkogården men även en säkerhetsfråga för besökare. Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen och bekostar en återmontering av gravstenen om det blir nödvändigt. Återlämnade och kulturhistoriskt värdefulla gravstenar har däremot kyrkogårdsförvaltningen fullt ansvar för.

En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen, till exempel genom att stagas upp eller läggas ned. Vi förstår att det kan väcka starka känslor om man möts av en säkrad sten. Denna säkring görs genom att vi sätter två pålar, en framför och en bakom gravstenen och binder ihop pålarna.

Gravrättsinnehavaren har sedan ansvaret att stenen åtgärdas. Gravstenar som inte blivit åtgärdade inom ett år och som hindrar skötseln kan flyttas till förrådsförvaring.

En gravplats måste inte ha en gravsten. Gravrätten kan därför behållas även om gravstenen avlägsnats. Plantering och annan utsmyckning behöver inte tas bort.

Båda kyrkogårdarna är genomgångna, kontrollerade och stenar är stöttade. Vi väntar på att gravrättsinnehavare skall åtgärda sina stenar eller att beslut skall tagas om återlämning och eventuell borttagning av farliga stenar.

Gravrättsinnehavarna kommer att underrättas skriftligt. Vid frågor angående detta var vänlig kontakta ansvarig vaktmästare.