Foto: Jenny Sigeman

Begravningslagen

Begravningsverksamheten i Sverige är ett offentligt åtagande. I de allra flesta fall är det Svenska kyrkans församlingar och samfälligheter som är huvudmän för denna verksamhet. Riksdagen har beslutat att alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett om de är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte, ska betala en avgift för att täcka kostnaderna för begravningsverksamheten (begravningsavgift).

Avgiften är inkomstrelaterad och bekostar:

  • Gravplats eller motsvarande på en allmän begravningsplats under 25 år.
  • Gravsättning inklusive gravöppning samt återfyllning och iordningsställande av öppnad grav (dessa åtgärder sker i samband med att ett nytt stoft eller ny aska gravsätts).
  • Vissa transporter av stoftet när huvudmannen övertagit ansvaret från t.ex. en sjukvårdande inrättning och fram till gravsättning.
  • Kremering av stoftet.
  • Lokal för förvaring och visning av stoftet.
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.