GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och det kommer vi fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen, vilken ersatte personuppgiftslagen (PuL), syftar till att stärka skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Det är viktigt både av lagliga och etiska skäl att Svenska kyrkan och Kinda pastorat anpassar sig till och följer de krav som förordningen ställer.

Kinda pastorat är personuppgiftsansvarig och ska se till att du som medlem, deltagare i våra verksamheter, ideell medarbetare, förtroendevald eller anställd tryggt kan anförtro dina uppgifter till oss i vetskap om att vi behandlar dem med respekt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

- begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss

- begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter

- begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs

- begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)

- inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:

Kyrkoherde
Sara Olofsson tfn 0494-29 04 43
E-post:  sara.olofsson@svenskakyrkan.se

Du kan också höra av dig till Kinda pastorats dataskyddsombud.

Kinda pastorats dataskyddsombud
Erika Malmberg, inTechrity
072-549 64 34
E-post: dataskyddsombud@intechrity.se

GDPR - Om du är medlem i Svenska kyrkan

Information om hur Kinda pastorat hanterar dina personuppgifter om du är medlem i Svenska kyrkan

GDPR - Om du bokar en begravningsgudstjänst

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du bokar en begravningsgudstjänst i Kinda pastorat.

GDPR - Om ni ska viga er hos oss

Information om hur Kinda pastorat hanterar dina personuppgifter om ni ska viga er hos oss.

GDPR - Om ditt barn ska döpas hos oss

Information om hur behandling av personuppgifter om ditt barn ska döpas i Kinda pastorat.

GDPR - Om du ska döpas hos oss

Information om hur Kinda pastorat hanterar dina personuppgifter för att du ska kunna döpas i pastoratet.

GDPR - Om du ska konfirmeras hos oss

Information om hur Kinda pastorat hanterar dina/ditt barns personuppgifter inför, under och efter konfirmationen.

GDPR - Om ditt barn går i en barngrupp

Information om behandling av dina och ditt barns personuppgifter för att barnet ska kunna gå i en barngrupp hos Kinda pastorat.

GDPR - Om ditt barn deltar i vår förskoleverksamhet

Information om hur Kinda pastorat hanterar dina personuppgifter om ditt barn deltar i vår förskoleverksamhet.

GDPR - Om du är med i en av våra vuxengrupper

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du anmäler dig till en kurs/församlingsresa

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du är gravrättsinnehavare eller intressent

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du söker jobb hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du skickar e-post till oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du tar emot nyhetsbrev från oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du interagerar med oss på sociala medier

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du bokar lokal

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du använder swish

Information om behandling av personuppgifter