Begravningsavgift

Vilka tjänster ingår i begravningsavgiften?

Vid relationsändringen mellan Svenska kyrkan och Staten den 1 januari 2000 beslutades att Svenska kyrkan skulle fortsätta att ansvara för begravningsverksamheten. Alla människor som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst betalar numera begravningsavgift. Begravningsverksamheten regleras i ett flertal förordningar och lagar men främst av begravningslagen (1990:1144). I lagar, förordningar och förarbeten framgår vad begravningsavgiften får användas till. Där framgår bland annat att skötsel av en enskild grav är gravrättsinnehavarens angelägenhet och absolut inte får bekostas av begravningsavgiften.
En del församlingar har tagit av sin kyrkoavgift för att bekosta skötsel av alla gravar. Avsikten med kyrkoavgiften är dock att den ska gå till kyrklig verksamhet. Gravrättsinnehavaren väljer om han/hon vill sköta graven själv eller köpa skötsel.
Tjänster som ingår i begravningsavgiften:
  • Gravplats i 25 år. Inkluderar även gravsättning, gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
  • Transport inom huvudmannens område.
  • Vård och underhåll av begravningsplatsens allmänna ytor (dit hör inte den enskilda graven).
  • Vård av kulturhistoriska gravar.

Håkan Carlsson – Begravningsombud i Kinda kommun

Sedan 21 maj 2015 är Håkan Carlsson Horn, begravningsombud i Kinda kommun. Håkan är uppvuxen i Nykil och sedan 1988 bosatt i Horn. Har varit pastor i Elimförsamlingen Horn i 23 år.
Det är Länsstyrelsen som utser begravningsombud .

Begravningsombudets uppgift är att:

– Granska hur församlingarna tar tillvara de personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

– Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad.

– Granska årsredovisning och kravet på särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader.