Foto: Kinds pastorat

Om Tranbärets förskola

Förskolans kristna profil

Förskolan skall genomsyras av ett respektfullt bemötande och ett förhållningssätt för allas lika värde.

Barnen i förskolan skall förstå att de är värdefulla och viktiga just för den de är.

Vi vill att barnen skall känna sig trygga och må bra i förskolan. Barn och föräldrar skall ha goda och roliga minnen från sin tid i förskolan som förhoppningsvis ger en bra grund att bygga vidare på.

Mål med förskola

 • Verksamheten skall ha ett förhållningssätt som är präglat av kärlek och respekt
 • En positiv människosyn, allas lika värde och en förmåga att möta andra människor med respekt
 • Skapa trygghet
 • Samspel
 • Skapa en god, pedagogisk miljö
 • Lustfyllt lärande
 • Ge utmaningar
 • Bekräfta barnen
 • Skapa möten
 • Öppen dialog
 • Berätta bibelberättelser
 • Vi besöker kyrkan regelbundet och vi ber bordsbön med de som vill vara med
 • Vi vill erbjuda barnen god och vällagad mat med så många ekologiska råvaror och så lite tillsatser som möjligt
 • Vi har en egen kock och lagar maten själva. Vår strävan är att kött och fisk ska vara av svenskt ursprung

Målen, tillsammans med övriga styrdokument ligger till grund för vårt förhållningssätt i förskolan.

Läroplan för förskolan (rev 2016), skollagen (2010:800), likabehandlingsplan utifrån diskrimineringslagen (2008:567).

Konfessionella inslag i förskolan styrs av 1 kap 7§ skollagen (2010:800). Detta innebär att det inte får finnas konfessionella inslag i undervisningen, men de får vara en del av utbildningen.

Till stöd för att förstå vad detta innebär har Svenska kyrkan arbetat fram ett dokument; skollagen och kyrkans förskolor.

Förskolans förhållningssätt

Jag ser dig                                 Jag blir sedd

Jag hör dig                                 Jag blir lyssnad på

Jag bekräftar dig                     Jag blir bekräftad

Pedagogerna ska stimulera och väcka nyfikenhet hos barnen. Det skall vara ett öppet klimat där verksamhetens innehåll växer fram utifrån barngruppens behov och genom barnens delaktighet.

Förskolan skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn, oavsett behov.

Barnen skall känna att de kan dela med sig av både roliga och jobbiga saker som de bär på. De ska få möjlighet att reflektera över tro och bli respekterade för de frågeställningar de har.

Vår uppgift är att på ett respektfullt sätt lyssna till barnens tankar och upplevelser samt förmedla en positiv och livsbejakande gudsbild.

"allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem" (Matt 7:12)

Våra grundläggande värden tydliggörs i den dagliga verksamheten och lägger grunden till medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Detta är ett förhållningssätt som återkommer i förskolans Likabehandlingsplan.

Kyrkoåret och familjegudstjänster

Vi vill att barnen skall få lära sig om Svenska kyrkans traditioner och ge dem upplevelser av vårt kulturarv.

Förskolan skall arbeta för att barnen skall känna trygghet till kyrkan och kyrkorummet. Alla barn skall känna att det är deras kyrka.
Förskolan inbjuds att delta i vardagsgudstjänster. Det ska ske en samverkan mellan präst, musiker och pedagoger för att skapa en inspirerande gudstjänst utifrån barnens perspektiv.

Ansökan till Tranbärets förskola

Här kan du fylla i ansökan om plats på förskolan Tranbäret. Använd webbformuläret eller ladda ner blanketten och skicka in.

TRANBÄRETS FÖRSKOLA

Söker du en förskola med det lilla extra?