En flaska handsprit står bredvid psalmboken i kyrkbänken. På kroken bredvid hänger ett munskydd.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Enkäten om arbetet i Kinds pastorat under pandemin

Sammanställning av svaren från våra medlemmar

Kyrkoherden i Kinds pastorat, prosten Patric Cerny, har funnit det angeläget att undersöka hur de kyrkotillhöriga har upplevt perioden med restriktioner. Under perioden 10 april-8 maj 2022 fanns det möjlighet att besvara ett antal frågor. Blanketter delades ut i kyrkorna, men det fanns även möjlighet att ta del av dem på vår hemsida och i kontakt med expeditionen. Det inkom 40 svar. I talen nedan har ett som uttryckligen kom från fem personer räknats som fem separata.

 

1)      Har du fått tillräcklig information från Svenska kyrkan i Kind, om vilka gudstjänster och vilken övrig verksamhet som anordnats under pandemin, till exempel tid och plats?

På denna fråga svarar 42 (av 44 möjliga) ja.

 

2)      Utveckla gärna

Få tog tillfället i akt. Ett svar kan citeras: ”Tillräcklig för att ha som grund för egna beslut, otillräcklig avseende vilka överväganden och värderingar som ligger bakom besluten. T.ex. vilka överväganden låg bakom beslutet att inställa söndagens gudstjänster i stället för att hålla en eller flera gudstjänster med max 8 deltagare.”

 

3)      Har du fått tillräcklig information från Svenska kyrkan i Kind, om vilka anpassningar som gjorts på grund av pandemin?

På denna fråga svarar 42 (av 44 möjliga) ja.

 

4)      Utveckla gärna.

Få tog tillfället i akt. Ett svar kan citeras: ” Det förekom av och till att informationen i STT och på hemsidan inte stämde överens. Information om möjligheten att begära enskild kommunion tillkom först efter påpekande från oss.”

 

5)      Varifrån fick du den huvudsakliga informationen om vad som gällt?

Via Svenska kyrkan i Kinds hemsida

På denna fråga svarar 24 (av 44 möjliga) ja.

Via STT 

På denna fråga svarar 44 (av 44 möjliga) ja.

Via kontakt med församlingsexpedition

På denna fråga svarar 6 (av 44 möjliga) ja.

Via andra anställda

På denna fråga svarar 15 (av 44 möjliga) ja.

Annat sätt – utveckla gärna

6 personer anger Facebook, en BT, en anhöriga.

 

6)      Har du under pandemin besökt ”öppen kyrka” 

På denna fråga svarar 40 (av 44 möjliga) ja.

 

7)      Utveckla gärna

Mestadels positiva kommentarer om denna möjlighet att besöka kyrkan.

 

8)      Har du, under pandemin, tagit del av de digitala gudstjänster och andakter som erbjudits från Svenska kyrkan i Kind, via hemsidan och facebook?

På denna fråga svarar 34 (av 44 möjliga) ja.

 

9)      Utveckla gärna

Mestadels positiva kommentarer om denna möjlighet att fira gudstjänst.

 

10)  Öppen fråga: Vad bör vi lära oss av hur Kinds pastorat hanterat pandemin för att kunna hantera en eventuell framtida kris på ett bättre sätt?

Att pastoratet krävde covidpass under advent och jul 2021 ifrågasätts av flera.

Öppen kyrka i anslutning till begravning gavs för kort tid är en annan synpunkt.

Ett svar kan citeras: ”Utgå från det normala gudstjänst- och församlingslivet och ändra det så lite som möjligt. När det visar sig att andra församlingar kommit på andra lösningar som påverkar mindre – anpassa de egna lösningarna efter deras exempel så snart det går. Självklart måste myndigheternas direktiv följas men erfarenheterna från covid-pandemin visar att det kan göras på sätt som påverkar gudstjänst- och församlingslivet betydligt mindre än de sätt som valts i Kinds pastorat.”

 

11)  Öppen fråga: Finns det något annat som du vill framföra till Svenska kyrkan i Kind?

En sak som dyker är den borttagna namnuppläsningen under Allhelgonhelgens gudstjänster.

Ett svar kan citeras: ” Kinds pastorat öppnade för veckogudstjänster innan söndagsgudstjänster. Kyrkoordningen stipulerar att det ska firas huvudgudstjänst på söndag och det är ju också kyrklig tradition – gudstjänster på andra dagar kan ses som bonus. Likaväl som det firades vardagsmässa med föranmälan kunde man firat söndagsmässa med föranmälan och vid behov hållit flera gudstjänster (så som andra församlingar löste problematiken).”

 

12)  Anser du att Kinds pastorat tagit tillräcklig hänsyn till riskgrupper i sina beslut när det gäller hanterandet av pandemin?

På denna fråga svarar 36 (av 44 möjliga) ja.

 

13)  Utveckla gärna

Någon har inte känt sig trygg för egen del, några anser att det för fort återgått till det vanliga efter restriktionernas upphörande. Andra menar att hänsynen till riskgrupper varit överdriven. Var och en har ett eget ansvar och de som tillhörde riskgrupperna gav sig ändå inte ut i samhället.

 

Fredrik Fernbom, Monica Esborn och Monica Segernäs