Foto: Anne-Sofie

Om återlämnade gravar och gravstenar

”Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas”

Kulturmiljölagen

Kulturmiljölagen

Alla begravningshuvudmän har att förhålla sig till flera regelverk. En av dem är Kulturmiljölagen vilken skyddar kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.
När en upplåtelse (gravrätt) upphör har huvudmannen (församlingen) att bedöma hur kyrkogården ska bevara sitt kulturhistoriska värde samtidigt som den också förändras då nya gravplatser upplåts, nya gravskick tar plats och modern arbetsmiljö och säkerhet beaktas t ex.  

Återlämnad gravplats

Att vara gravrättsinnehavare och ta ansvar för en grav är ett frivilligt åtagande. När det inte längre finns någon som är villig eller behörig att vara innehavare kan den återlämnas till församlingen av innehavaren själv eller om den är avliden - de efterlevande. Församlingen tar därefter ansvar för att gravplatsen och eventuell kvarvarande gravvård (sten, kors, staket, sockel etc.) är säker och ser prydlig ut så länge markering finns kvar på platsen.
När gravplatsen har återlämnats har innehavaren/anhöriga möjlighet att ansöka om att själva få ta bort befintlig gravvård. Ansökan ställs till kyrkorådet och ska ha inkommit inom 6 månader efter att graven återlämnades. Beslut fattas i enlighet med aktuell regelverk.

Återlämnade gravvårdar som står kvar

Kvarvarande gravvårdar ingår i en kulturhistorisk inventering som församlingen är ålagd att utföra. Om gravsten eller annan anordning bedöms vara av kulturhistoriskt intresse kan den komma att stå kvar på sin ursprungliga plats under en längre period - eller tills vidare.
Gravanordningar som inte bedöms vara av kulturhistoriskt intresse kan så småningom komma att tas bort från kyrkogården och gravplatsen kan efter lång tid upplåtas för gravsättning igen.

Församlingen ansvarar

Skötsel och säkerhetskontroll av samtliga återlämnade gravplatser/gravanordningar är församlingens ansvar så länge en anordning finns kvar på platsen. Gravarna markeras och får grundläggande skötsel i enlighet med befintliga beslut. 

Information

Svenska kyrkan, Kiladalens församling
Församlings- och kyrkogårdsexpedition
Iduns väg 17 611 50 Nyköping
Telefon 0155-570 02 kiladalens.forsamling@svenskakyrkan.se 

Fler kontaktuppgifter finns i menyn ”Kontakt”