Foto: Annsofi

Kila kyrkogård

Aktuellt

Tuna kyrka höst

Kyrkogårdar

Kyrkogårdarna i Bergshammar, Tuna, Lunda och Kila är alla belägna invid kyrkorna längs väg 800 mellan Nyköping och Norrköping.

Blomvattning

Beställa gravskötsel

Kiladalens församling sköter om och underhåller de allmänna ytorna på kyrkogårdarna i Bergshammar, Tuna, Lunda (Jönåker) och Kila. Församlingen kan också erbjuda skötsel av enskilda gravplatser. Välkommen att kontakta församlingsexpeditionen eller kyrkogårdsvaktmästare för mer information.

Gravrättsinnehavare sökes

Under året tas ett antal gravstenar och andra gravvårdar bort från kyrkogårdarna i Kiladalens församling. Vissa har återlämnats av gravrättsinnehavare medan andra tillfaller församlingen efter att gravrättsinnehavare eller anhörig trots eftersökning inte kan återfinnas.

Fortlöpande pågår uppdatering av uppgifter som rör gravrättsinnehavare och även gravskötselavtal och gravsättningar. I våra handlingar saknas i vissa fall AKTUELLA namn- och adressuppgifter för gravrättsinnehavare eller anhöriga varför vi ber kyrkogårdsbesökare och andra om hjälp.

Kontakta kyrkogårdsvaktmästare eller församlingsexpeditionen för att kontrollera uppgifter som rör gravplatser som du själv har anknytning till eller har upplysningar om.

Stensäkerhet

Nedlagda gravstenar

Av säkerhetsskäl läggs gravanordningar, tex gravstenar, som bedöms som instabila ned på marken. Därefter kontaktas gravrättsinnehavaren som enligt bestämmelserna är ansvarig för att avgöra om gravanordningen ska återställas - och hur - eller tas bort från platsen. Om gravstenar efter en tid fortfarande ligger kvar kan det bero på 
att kyrkogårdsförvaltningen letar gravrättsinnehavare/anhöriga men inte har lyckats få kontakt.

att gravrättsinnehavare har uppmärksammats på problemet men ännu inte har åtgärdat gravstenen.

Obs. En gravplats måste inte ha en gravsten/anordning. Plantering eller annan utsmyckning kan ändå finnas på platsen.

Kontakt

Frågor beträffande gravplatserna besvaras av respektive kyrkogårdsvaktmästare eller församlingsexpeditionen. Kontaktuppgifter finns i menyn.

Återlämnade gravar och gravstenar

När det inte finns någon som är villig eller behörig att vara gravrättsinnehavare kan en gravplats återlämnas till församlingen. Läs mer här om vad som händer sedan...