Våra kyrkogårdar

Inom Kils pastorats kyrkliga samfällighet finns tre kyrkogårdar; Boda kyrkogård, Frykeruds kyrkogård och Stora Kils kyrkogård. Alla kyrkogårdar har en minneslund och askgravlund. Kyrkogårdsförvaltningen sköter även gamla kyrkplatsen Apertin.

Stora Kils kyrkogård

Nuvarande kyrkogård består av två separata delar – den gamla och den nya delen. Runt kyrkan ligger den gamla delen. År 1895 tillfördes ett område öster om kyrkan.   
Kyrkplatsen vid Apertin är platsen för den första kyrkan i Kil. Den är av medeltida ursprung och är inte längre aktiv som kyrkogård.  
 
År 1922 uppstod ett behov av att utöka kyrkogården, vilket blev den nya delen. Utökningen gjordes utmed landsvägen i sydvästriktning. Denna del utvidgades med en stor areal både i söder- och österriktning. I kulturinventeringen av stiftets kyrkor och kyrkogårdar nämn ytterligare en utökning av Stora Kils kyrkogård år 1963.  
 
År 1970 byggdes ett kapell på Stora Kils kyrkogård, kallat Marie minne. Minneslunden på kyrkogården invigdes år 1989 och askgravslunden invigdes år 2011. 

Frykeruds kyrkogård

Frykeruds första kyrka byggdes på 1200-talet och låg vid Prästbol i Fagerås. Denna kyrka revs år 1797. Socknens centralpunkt hade då förskjutits mot nordväst varvid den nya kyrkan uppfördes i Västra Glänne vid sjön Aplungen år 1795-1799.   
Kyrkogården anlades i samband med kyrkobygget och har därefter utvidgats tre gånger. Den första utökningen gjordes med ett område väster om kyrkan år 1826. År 1924 togs mark norrut i bruk och den tredje utvidgningen gjordes år 1955 med ett område längs hela kyrkogårdens västra sida. Minneslunden anlades år 2002 på den del av kyrkogården som anlades 1924. Det finns även en askgravlund.

Boda kyrkogård

Den äldsta delen av kyrkogården ligger söder om kyrkan. År 1860 utökades området söderut samt norrut år 1952 och 1972. Kyrkogården inhägnades vid slutet av 1600-talet med en balk av timmer som år 1765 ersattes med en stenmur. Minneslunden invigdes i september år 2009. Den är belägen på kyrkogårdens äldsta område söder om kyrkan. Askgravlunden invigdes 2019, och ligger på kyrkogårdens norra sida med utsikt över sjön.

Kontakta kyrkogårdarna

Stora Kils kyrkogård
Karl-Henrik Olausson, 0554-68 80 95

Frykeruds kyrkogård

Louise Sandström, 0554-24 032

Boda kyrkogård

Rasmus Eriksson, 0554-68 80 37