Virke kyrka
Foto: Å-M, Kävlinge förs.

Virke kyrka

Kyrkan är endast öppen under period april - september

Den ursprungliga medeltida kyrka från 1100-talet låg på samma plats som nuvarande kyrka.  Kyrkan var mycket liten och hade halmtak fram till år 1830 samt en klockstapel, i slutet av perioden hängdes klockan upp på vinden. 

Klockan från år 1524 blev omgjuten år 1765 eftersom den ramlat ner under Ny Års ringningen.  Enligt uppgift i orten hade klockan på 1700-talet blivit alldeles sönderspräckt "genom otidigt ringande samt kommande af en del sockenens drängar", vilka i följande en gammal sedvärja inom socken att på midsommar- (eller jul-) afton plägande giva sig upp och dänga på klockan med påkar.  På drängarnas bekostnad omgöts klockan i Malmö av Andreas Wetterholtz år 1765 No 313.

Nya kyrkan byggdes år 1862 i nygotisk stil efter arkitekt Per Ulrik Stenhammars ritningar, med trappgaveltorn och tresidigt kor.  Byggmästare Haf från Viken var ansvarig byggmästare.

Det var biskop Johan Henrik Thomander som slog fast att en ny kyrka måste byggas och kostnaden för nya kyrkan var nära 15.000 riksdaler.               9.200 riskdaler fanns i kassan, 4.000 riksdaler lånades upp och återbetalades på 10 år med en årlig fastighetsskatt.  Trots detta fick kyrkobesökarna vintertid de första 17 åren sitta i en utkyld kyrka, först år 1879 installerades en kamin.

Från medeltiden finns endast ett fåtal saker bevarade: 

  • Malmljusstakarna från 1600-talet
  • Mässingsfatet på dopfunten med bild av S:t Göran och draken
  • Nattvardssilvert
  • En unik gravsten från år 1528 med inskription "Her liger Morten Svesen" är uppställd vid långhusets sydöstra hörn, föreställande en naivt utförd mansfigur med åt sidorna utsträckta armar.  I stenens nedre del är kors och initialerna N P inristade.  Stenen låg förr som trappsteg vid dörren till sakristian.  Vid visitation år 1870 antecknades det att den skulle få en värdigare plats.

Den gamla dopfunten av sandsten finns på Lunds historiska museum och den nya funten, formgiven av Gustaf Widmark från Helsingborg, skänktes år 1957 av Virke syförening.  Under period 1910-1957 verkar man ha använt en dopskål med enkelt fundament.

Kyrkans altare av gråmålat trä är uppställt framför en fristående skärmvägg av trä som är ca 2½ meter hög och som ursprungligen sträckte sig hela vägen mellan ytterväggarna.

Gjutjärnsbordet med ljushållare är från Balstiska utställningen i Malmö år 1914.

Några årtal:

  • 1879, Installerades värme för första gången
  • 1933, Gjordes en stor renovering invändigt och utvändigt i samband med att kyrkoherde Olof Mörk började i församlingen
  • 1937 Köptes Kristusbilden till altaret.  Det är en mindre kopia av Bertel Thorvalden som finns i "Vor Frue Kirke" i Köpenhamn
  • 1950, Kyrkoherde Olof Mörk skriver till KBS (kungliga byggnadsstyrelsen) "Vår gamla ugn, som ryker och sotar ned, kan inte mer. Vi har pysslar om den år från år men nu går det inte längre. Halvkallt i kyrkan och litet folk".  KBS godkänner förslag till ny elvärmeanläggning
  • 1962, Kyrkan firar 100-års jubileum
  • 1982, Putsades hela kyrkan om, valven isolerades och nya fönster sattes in

Till 150-årsjubileet år 2012 sattes en staty av Martin Luther in i kyrkan.  Ottmar Hörl, välkänd konstnär från Tyskland, gjorde statyn till Luther jubileet i Wittenberg och den har tidigare stått på stora torget i Witteberg.

 

Den Gamla Virke kyrka!

Domkyrkoarkitekten Carl Georg Brunius beskrev den gamla kyrkan på följande sätt: "Kyrkan som saknar torn och stapel äger blott en ringklocka, vilken hänger å vinden.  Sakristian ha legat längst i öster avskild från koret av en ordentlig vägg med dörr bakom altaruppsatsen.  Vapenhuset med huvudingång har på medeltida sätt legat på söda sidan av kyrkan.  Under 1850-talet har kyrkan haft halmtak utvändigt.  Om altaret, predikstolen och dopfunten nämner kyrkoherde Schlyter ingenting.

Den enda uppgift om altaret som jag fått har jag genom mor Anna Frank lämnat.  Hon är nu fyllda 92 år.  Hon har gott minne, minns den gamla kyrkan och var på denna kyrkas invigning 1862.  Av de uppgifter hon gav mig har jag kunnat jämföra några med gamla handlingar inne på Landsarkivet och de stämma överens, så därför sätter jag tro till sådana uppgifter också, som hon är ensam om.  Hon minns att här varit en altartavla föreställande Jesus i Getsemane och predikstol skulle suttit på  södra sidan. 

Dopfunten har hamnat på historiska museet i Lund och lär där förbliva där till tidens slut.  Den är sandsten, skålen rund utan ornering med uttömningshål i botten.  Den är från 1200-talet.  Ett stort stycke av skålen är avslaget, vilket är en liten tröst eftersom vi icke kunna få tillbaka från museet. 

Den gamla kyrkan har varit från 1100-talet.  Den har haft fristående klockstapel, men den togs ned på 1800-talets början, då den blivit för gammal".

 

Om ni vill besöka kyrkan kontakta Pastorsexpedtionen.

 

Källor:

Diverse underlag Kävlinge församling

ItArk Arkitektkontor AB

Kyrkguiden

 

 

Uggleholk, Virke kyrka
Uggleholk som även bebos av andra fåglar Foto: Lars Håkansson